Kryteria oceny recenzowanych tekstów

§ 1

  1. Recenzent ocenia recenzowany tekst pod kątem jego zgodności z profilem czasopisma.
    2. Recenzent stwierdza, czy zakres tematyczny recenzowanego tekstu mieści się w zakresie dyscypliny nauki prawne. W przypadku, gdy tekst wykracza poza tę dyscyplinę, recenzent ustala, czy prezentowane w nim rezultaty badań naukowych odnoszą się lub są wynikiem badań prowadzonych z perspektywy nauk prawnych.
  2. Recenzent powinien ustalić, czy recenzowany tekst jest oryginalną pracą naukową, która przedstawia wysoką wartość poznawczą dla nauki lub praktyki prawniczej.

§ 2

  1. Przy ocenie recenzowanego artykułu naukowego recenzent powinien wziąć pod uwagę: a). zgodność tekstu z profilem czasopisma; b). stronę merytoryczną tekstu oraz zgodność artykułu ze strukturą IMRAD: (Introduction, Materials & Methods, Results and Discussion); c). poprawność doboru i zastosowania metod badawczych d). liczbę i poprawność doboru źródeł oraz literatury, w szczególności pozycji bibliograficznych znajdujących się na listach SCOPUS i Web of Science; e). zgodność abstraktu, słów kluczowych oraz bibliografii z wymogami redakcyjnymi; f). spójność i przejrzystość tekstu; g). poprawność językową.
  2. W recenzji ustala się przede wszystkim to, czy:
  • tytuł recenzowanego tekstu jest spójny z przedstawionymi w nim problemami badawczymi;
  • autor poprawnie dobrał i zastosował metody badawcze;
  • autor poprawnie przeprowadził proces badawczy i czy otrzymane wyniki stanowią elementy nowej wiedzy;
  • wstęp i zakończenie zawierają najważniejsze dla publikacji naukowej elementy, w szczególności, czy we wstępie sformułowana została teza badawcza oraz cel badań, a w zakończeniu, czy autor prawidłowo zweryfikował tezę i wyciągnął wnioski oraz czy odpowiedział na postawione we wstępie pytania.

§ 3

Jeżeli przedmiotem recenzji są glosa, zadaniem Recenzenta jest ustalenie, czy komentarz do wybranego orzeczenia sądowego ma charakter naukowy oraz czy recenzowany tekst dotyczy orzeczenia, które dotyka problemów kontrowersyjnych, przełomowych i istotnych dla kształtowania praktyki orzeczniczej. Recenzent ocenia, czy autor glosy poprawnie scharakteryzował i przeanalizował zagadnienie prawne poruszane w komentowanym orzeczeniu oraz czy należycie sformułował konkluzję.

§ 4

Jeżeli przedmiotem recenzji jest artykuł recenzyjny, należy ustalić, czy dotyczy on publikacji istotnej dla nauki lub praktyki, a także, czy autor odniósł się do poprawności metodologicznej oraz strony merytorycznej recenzowanej pozycji.
§ 5

Jeżeli przedmiotem recenzji jest sprawozdanie z konferencji naukowej Recenzent powinien ustalić, czy określa ono cel odbytej konferencji, prezentuje tezy lub zasadnicze treści wygłoszonych referatów, a także czy wskazuje znaczenie konferencji dla nauki lub praktyki.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP