Kryteria oceny recenzowanych tekstów

KRYTERIA OCENY RECENZOWANYCH TEKSTÓW

§1

  1. Recenzent ocenia recenzowany tekst pod kątem jego zgodności z profilem czasopisma.
  2. Recenzent stwierdza, czy zakres tematyczny recenzowanego tekstu mieści się w zakresie dyscypliny nauki prawne. W przypadku, gdy tekst wykracza poza tę dyscyplinę, recenzent ustala, czy prezentowane w nim rezultaty badań naukowych odnoszą się lub są wynikiem badań prowadzonych z perspektywy nauk prawnych.
  3. Recenzent powinien ustalić, czy recenzowany tekst jest oryginalną pracą naukową, która przedstawia wysoką wartość poznawczą dla nauki lub praktyki prawniczej.

§2

  1. Przy ocenie recenzowanego artykułu naukowego recenzent powinien wziąć pod uwagę: a). zgodność tekstu z profilem czasopisma; b). stronę merytoryczną tekstu oraz zgodność artykułu ze strukturą IMRAD: (Introduction, Materials & Methods, Results and Discussion); c). poprawność doboru i zastosowania metod badawczych d). liczbę i poprawność doboru źródeł oraz literatury, w szczególności pozycji bibliograficznych znajdujących się na listach SCOPUS i Web of Science; e). zgodność abstraktu, słów kluczowych oraz bibliografii z wymogami redakcyjnymi; f). spójność i przejrzystość tekstu; g). poprawność językową.
  2. W recenzji ustala się przede wszystkim to, czy:
  • tytuł recenzowanego tekstu jest spójny z przedstawionymi w nim problemami badawczymi;
  • autor poprawnie dobrał i zastosował metody badawcze;
  • autor poprawnie przeprowadził proces badawczy i czy otrzymane wyniki stanowią elementy nowej wiedzy;
  • wstęp i zakończenie zawierają najważniejsze dla publikacji naukowej elementy, w szczególności, czy we wstępie sformułowana została teza badawcza oraz cel badań, a w zakończeniu, czy autor prawidłowo zweryfikował tezę i wyciągnął wnioski oraz czy odpowiedział na postawione we wstępie pytania.

§3

Jeżeli przedmiotem recenzji są glosa, zadaniem Recenzenta jest ustalenie, czy komentarz do wybranego orzeczenia sądowego ma charakter naukowy oraz czy recenzowany tekst dotyczy orzeczenia, które dotyka problemów kontrowersyjnych, przełomowych i istotnych dla kształtowania praktyki orzeczniczej. Recenzent ocenia, czy autor glosy poprawnie scharakteryzował i przeanalizował zagadnienie prawne poruszane w komentowanym orzeczeniu oraz czy należycie sformułował konkluzję.

§4

Jeżeli przedmiotem recenzji jest artykuł recenzyjny, należy ustalić, czy dotyczy on publikacji istotnej dla nauki lub praktyki, a także, czy autor odniósł się do poprawności metodologicznej oraz strony merytorycznej recenzowanej pozycji.

§5

Jeżeli przedmiotem recenzji jest sprawozdanie z konferencji naukowej Recenzent powinien ustalić, czy określa ono cel odbytej konferencji, prezentuje tezy lub zasadnicze treści wygłoszonych referatów, a także czy wskazuje znaczenie konferencji dla nauki lub praktyki.

 

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.