Informacje ogólne

PROFIL ZESZYTÓW PRAWNICZYCH

Zeszyty Prawnicze są recenzowanym czasopismem naukowym, zarejestrowanym pod numerem ISSN: 1643-8183 oraz eISSN: 2353-8139. Powstały w 2001 r. z inicjatywy Pana prof. dr hab. Jana Zabłockiego, który od założenia czasopisma do roku 2021 był jego Redaktorem Naczelnym. W 2021 r. funkcję tę przejęła Pani prof. dr hab. Anna Tarwacka. Zeszyty Prawnicze afiliowane są przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a wydawcą jest Wydawnictwo UKSW.

Redakcja udostępnia teksty na zasadach otwartego dostępu (Open Access), zgodnie z licencją Creative Commons CC BY 4.0, tj. Uznanie Autorstwa – 4.0. Międzynarodowe. Oznacza to, że wszystkie treści są dostępne bezpłatnie dla użytkownika sieci lub jego instytucji. Użytkownicy mają prawo czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub linkować do pełnych tekstów artykułów, jak również wykorzystywać je do innych celów zgodnych z prawem, bez konieczności uzyskania uprzednio zgody wydawcy lub autora. Powyższe zasady są zgodne z definicją otwartego dostępu według BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Wartość punktowa artykułu, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki wynosi 70 pkt. (Wykaz czasopism naukowych MEiN z 1 grudnia 2021 r.).

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

  • BazHum
  • CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • IC Journals Master List (Index Copernicus)
  • PBN – Polska Bibliografia Naukowa
  • The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.