Cel i misja czasopisma

Celem Zeszytów Prawniczych jest popularyzacja i upowszechnianie na zasadach Open Access wiedzy z zakresu nauk prawnych, w tym prawa prywatnego, publicznego i nauk historyczno-prawnych, a także rozwijanie myśli naukowej oraz inspirowanie dyskusji w tym zakresie poprzez swobodną i niezależną wymianę poglądów prezentowanych w ramach publikacji ukazujących się na łamach czasopisma. Jego założeniem jest ponadto inicjowanie i pogłębianie badań naukowych nad dawnymi i współczesnymi instytucjami prawnymi na poziomie krajowym i międzynarodowym. Zeszyty Prawnicze dążą także do pogłębienia zainteresowania tematyką dotyczącą historii prawa oraz prawa współczesnego w środowisku akademickim w kraju i za granicą.

Misją Zeszytów Prawniczych jest publikowanie opracowań naukowych z zakresu poszczególnych gałęzi prawa prywatnego i publicznego, nauk historyczno-prawnych, jak również opracowań o charakterze prawno-porównawczym.

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP