Proces recenzji

ZASADY OGÓLNE

§ 1

Procesowi recenzyjnemu poddawane są artykuły naukowe, artykuły recenzyjne i glosy.

§2

Teksty nadsyłane do redakcji są poddawane wstępnej ocenie przez redaktorów tematycznych.

§3

Recenzentów ustala redaktor naczelny we współpracy z redaktorem tematycznym.

§4

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch recenzentów zewnętrznych spoza Wydziału Prawa i Administracji UKSW, którzy:
 • nie są członkami Redakcji,
 • są kompetentni w danej dziedzinie i mają co najmniej stopień doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy;
 • cieszą się nieposzlakowaną opinią recenzenta;
 • nie są afiliowani w tej samej jednostce naukowej co autor;
 • nie pozostają z autorem w konflikcie interesów;;
 • w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji nie pozostawali względem autorów w bezpośredniej współpracy naukowej;
 • nie pozostają względem autorów w bliskich stosunkach osobistych;
 • w przypadku, gdy grono specjalistów z danej dziedziny jest bardzo wąskie, może mieć miejsce odstępstwo od zasad wyrażonych w punktach 4-7.
 1. W przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w zagranicznej instytucji naukowej, innej niż narodowość autora pracy.

§ 5

Redakcja stosuje zasadę double blind review, zgodnie z którą autor i recenzent nie znają swoich tożsamości.

§ 6

 1. Redakcja przekazując recenzentowi opis publikacji (tytuł, ilość znaków lub stron znormalizowanych) oraz streszczenie artykułu, prosi go o podjęcie, w określonym terminie, decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji.
 2. Redakcja zlecając recenzentowi wykonanie recenzji, przekazuje mu formularz, przy pomocy którego recenzent winien sporządzić recenzję. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Warunkiem przyjęcia tekstu do druku jest uzyskanie dwóch recenzji pozytywnych.
 3. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanego tekstu. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla niego wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu. W przypadku, gdy autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska Redakcji.
 4. Ostateczną decyzję w kwestii publikacji recenzowanego tekstu podejmuje redaktor naczelny, na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzjach wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie autora tekstu i ostatecznej wersji tegoż tekstu dostarczonej przez autora.
 5. Według przyjętego zwyczaju recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie. Recenzenci otrzymują egzemplarz każdego zeszytu czasopisma.
 6. Wykaz recenzentów jest zamieszczony na stronie internetowej czasopisma.

FORMULARZ RECENZJI

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.