Proces recenzji

ZASADY RECENZOWANIA CZASOPISMA «ZESZYTY PRAWNICZE»

 1. Teksty nadsyłane do redakcji są poddawane wstępnej ocenie przez redaktorów tematycznych.
 2. Redakcja stosuje zasadę double blind review, zgodnie z którą recenzent i autor nie znają swoich tożsamości.
 3. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów zewnętrznych, spoza jednostki (w przypadku tekstów w języku obcym co najmniej jeden z nich jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy), którzy:
  • nie są członkami Redakcji,
  • są kompetentni w danej dziedzinie i mają co najmniej stopień doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy,
  • cieszą się nieposzlakowaną opinią recenzenta,
  • nie są afiliowani w tej samej placówce, z której pochodzą autorzy,
  • nie pozostają z autorem w konflikcie interesów,
  • nie są względem autorów w zależności służbowej,
  • w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji nie pozostawali względem autorów w bezpośredniej współpracy naukowej,
  • nie pozostają względem autorów w bliskich stosunkach osobistych.
  • W przypadku, gdy grono specjalistów z danej dziedziny jest bardzo wąskie, może mieć miejsce odstępstwo od zasad wyrażonych w punktach d-g).
 1. Redakcja przekazując recenzentowi opis publikacji (tytuł, ilość znaków lub stron znormalizowanych) oraz streszczenie artykułu, prosi go o podjęcie, w określonym terminie, decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji,
 2. Recenzenci są obowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu oraz niewykorzystywania zdobytej przy tej okazji wiedzy przed jego publikacją.
 3. Redakcja zlecając recenzję, przekazuje recenzentowi formularz recenzji, przy pomocy którego recenzent winien sporządzić recenzję. Recenzja musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia
 4. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres e-mail Redakcji, podany na formularzu recenzji, oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem.
 5. Redakcja nie przyjmuje recenzji niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań, w tym recenzji zdawkowych, nieumotywowanych, pozbawionych logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzji zdecydowanie krytycznych, lecz z konkluzją pozytywną lub odwrotnie.
 6. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanego tekstu. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla niego wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
 7. W przypadku, gdy autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska Redakcji.
 8. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny, po zasięgnięciu opinii Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej, na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzjach wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie autora tekstu i ostatecznej wersu tegoż tekstu dostarczonej przez autora.
 9. Według przyjętego zwyczaju recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie. Recenzenci otrzymują egzemplarz każdego zeszytu czasopisma.
 10. Wykaz recenzentów jest zamieszczony na stronie internetowej czasopisma.

FORMULARZ RECENZJI

FORMULARZ RECENZJI EN

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP