Obowiązki autora

§ 1 Oryginalność nadesłanego tekstu

  1. Autor składa do publikacji w Zeszytach Prawniczych wyłącznie oryginalny tekst, który nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.
  2. Autor jest zobowiązany zamieścić przypisy do prac innych autorów, jeśli cytuje ich dosłownie lub parafrazuje ich myśli. Jeżeli autor korzysta z cudzych prac (tj. grafika, tabele), a ich wykorzystanie wymaga zgody tych osób, jest on zobowiązany do uzyskania niezbędnych uprawnień przed przesłaniem tekstu do publikacji. W przypadku plagiatu przesłany tekst zostanie odrzucony.

§ 2 Współautorstwo tekstu

  1. W przypadku współautorstwa tekstu, każdy z jego autorów powinien dokładnie określić wkład, jaki wniósł w powstanie publikacji. Wymóg ten obejmuje m.in. informacje o afiliacji, autorstwie koncepcji, założeń, metod, itp. Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na autorze zgłaszającym materiał do publikacji.
  2. Współautorzy ponoszą zbiorową odpowiedzialność za złożony tekst.

§ 3 Jawność i konflikt interesów

  1. Obowiązkiem każdego autora jest ujawnienie w nadesłanym tekście wszelkich konfliktów interesów, które mogą mieć wpływ na wyniki badań lub ich interpretację w pracy.
  2. Wszystkie źródła finansowania projektu powinny zostać ujawnione.

§ 4 Istotne błędy opublikowanych tekstów

W przypadku, gdy autor odkryje istotny błąd lub nieścisłość w swojej opublikowanej pracy, jego obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie redaktora naczelnego lub wydawcy czasopisma w celu wycofania tekstu lub opublikowania stosownej erraty.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.