Informacje ogólne

  1. Wytyczne dla Autorów

Autorzy proszeni są o nadsyłanie swoich tekstów na adres mailowy: zeszytyprawnicze@uksw.edu.pl

W chwili obecnej Redakcja przyjmuje artykuły na rok 2023

  1. Nadesłane materiały mogą mieć formę artykułu, komentarza, glosy, recenzji, sprawozdania oraz przeglądu ustawodawstwa, orzecznictwa i czasopism a także edycji źródeł wraz z tłumaczeniem i komentarzem.
  2. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo wprowadzenia w nich zmian.
  3. Autor otrzymuje w wersji elektronicznej materiał do korekty autorskiej. Brak zwrotu korekty autorskiej w wyznaczonym terminie oznacza akceptację wersji tekstu otrzymanego.

4. Redakcja nie płaci autorom za opublikowane materiały. Autor otrzymuje egzemplarz «Zeszytów Prawniczych

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP