Zeszyty Prawnicze

Baner

OPIS CZASOPISMA
"Zeszyty Prawnicze" są kwartalnikiem wydawanym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, polemiki, komentowane tłumaczenia tekstów źródłowych, recenzje i sprawozdania. Zakres tematyczny obejmuje prawo rzymskie, historię prawa oraz prawo współczesne. Przyjmowane są teksty w języku polskim, a także angielskim, niemieckim oraz włoskim, opatrzone streszczeniami. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje 13 punktów za publikację w "Zeszytach Prawniczych".

INDEKSOWANE W:

CEJSH ; BAZHUM ; Index Copernicus

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.21697/zp
ISSN (Print): 1643-8183 ISSN (Online): 2353-8139

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...