Zeszyty Prawnicze

Baner

OPIS CZASOPISMA
Zeszyty Prawnicze są czasopismem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, nawiązującym do tradycji wydawania przez uniwersytety własnych periodyków naukowych. Zawierają prace z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa, zwłaszcza prywatnego i porównawczego. Część tekstów publikowana jest w językach obcych, zwłaszcza w języku angielskim. Autorami artykułów, komentarzy, glos, recenzji, sprawozdań oraz przeglądu ustawodawstwa, orzecznictwa i czasopism są pracownicy naukowi różnych ośrodków akademickich (polskich i zagranicznych), oraz praktycy (sędziowie, adwokaci, rady prawni). Na końcu każdego artykułu zamieszczone jest krótkie streszczenie w języku polskim i w języku angielskim, słowa kluczowe, a także alfabetyczny wykaz cytowanej literatury. Czasopismo powstało w 2001 r. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację w Zeszytach Prawniczych, wydawanych przez Wydawnictwo UKSW, autor otrzymuje 13 punktów.

INDEKSOWANE W:

CEJSH ; BAZHUM ; Index Copernicus; ERIH Plus

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.21697/zp
ISSN (Print): 1643-8183 ISSN (Online): 2353-8139

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...