O czasopiśmie

Zeszyty Prawnicze są czasopismem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, nawiązującym do tradycji wydawania przez uniwersytety własnych periodyków naukowych. Zawierają prace z zakresu różnych gałęzi i dziedzin prawa, zwłaszcza prywatnego i porównawczego. Część tekstów publikowana jest w językach obcych, zwłaszcza w języku angielskim. Autorami artykułów, komentarzy, glos, recenzji, sprawozdań oraz przeglądu ustawodawstwa, orzecznictwa i czasopism są pracownicy naukowi różnych ośrodków akademickich (polskich i zagranicznych), oraz praktycy (sędziowie, adwokaci, rady prawni). Na końcu każdego artykułu zamieszczone jest krótkie streszczenie w języku polskim i w języku angielskim, słowa kluczowe, a także alfabetyczny wykaz cytowanej literatury. Czasopismo powstało w 2001 r.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację w Zeszytach Prawniczych, wydawanych przez Wydawnictwo UKSW, autor otrzymuje 70 punktów


Zakres i zasięg czasopisma

Zakres tematyczny czasopisma obejmuje prawo rzymskie, historię prawa oraz prawo współczesne.

Polityka Open Access

Polityka wydawnicza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) w stosunku do wydawanych na nim czasopism jest oparta na standardzie Libre Open Access. Oznacza to, że wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych na UKSW są ogólnodostępne, tj. są natychmiast i bezpłatnie dostępne do czytania, pobierania i udostępniania. Oznacza to też, że opublikowane materiały mogą być nie tylko czytane, ale także ponownie wykorzystywane przez innych. Artykuły opublikowane zgodnie ze standardami Libre Open Access mogą być umieszczane na dowolnej witrynie internetowej, mogą być używane do prowadzenia wykładów, mogą być również umieszczane w tzw. czytelniach bez potrzeby uzyskania zezwolenia od autora lub wydawcy. Należy jednak zawsze zamieścić właściwe odniesienie do autora i licencji.

Polityka Open Acces do pobrania

Polityka w zakresie praw autorskich materiałów publikowanych w czasopismach wydawanych na UKSW jest następująca: prawa autorskie do opublikowanych materiałów zachowują autorzy.

Artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez UKSW są objęte warunkami licencji Creative Commons CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe, która zezwala na:

 • Dzielenie się – Kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie; dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

 • Uznanie autorstwa – Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Można to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla osoby dokonującej zmiany lub sposobu, w jaki wykorzystywany jest ten utwór.
 • Bez utworów zależnych – Remiksując, przetwarzając lub tworząc na podstawie utworu, nie wolno rozpowszechniać zmodyfikowanych treści.

Polityka ws. deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopism wydawanych na UKSW jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować: 1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.

Polityka ws. opłat redakcyjnych: Autorzy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z publikacją swoich artykułów, tj. opłat za przetwarzanie artykułów (APCs), opłat redakcyjnych, opłat za kolor, opłat za zgłoszenia, opłat za stronę, opłat członkowskich, kosztów prenumeraty druku, innych opłat dodatkowych. Autorzy nie otrzymują też żadnej gratyfikacji finansowej za opublikowane materiały.

 

Proces recenzji

ZASADY RECENZOWANIA CZASOPISMA «ZESZYTY PRAWNICZE»

 1. Teksty nadsyłane do redakcji są poddawane wstępnej ocenie przez redaktorów tematycznych.
 2. Redakcja stosuje zasadę double blind review, zgodnie z którą recenzent i autor nie znają swoich tożsamości.
 3. Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch recenzentów zewnętrznych, spoza jednostki (w przypadku tekstów w języku obcym co najmniej jeden z nich jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy), którzy:
  • nie są członkami Redakcji,
  • są kompetentni w danej dziedzinie i mają co najmniej stopień doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy,
  • cieszą się nieposzlakowaną opinią recenzenta,
  • nie są afiliowani w tej samej placówce, z której pochodzą autorzy,
  • nie pozostają z autorem w konflikcie interesów,
  • nie są względem autorów w zależności służbowej,
  • w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji nie pozostawali względem autorów w bezpośredniej współpracy naukowej,
  • nie pozostają względem autorów w bliskich stosunkach osobistych.
  • W przypadku, gdy grono specjalistów z danej dziedziny jest bardzo wąskie, może mieć miejsce odstępstwo od zasad wyrażonych w punktach d-g).
 1. Redakcja przekazując recenzentowi opis publikacji (tytuł, ilość znaków lub stron znormalizowanych) oraz streszczenie artykułu, prosi go o podjęcie, w określonym terminie, decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji,
 2. Recenzenci są obowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu oraz niewykorzystywania zdobytej przy tej okazji wiedzy przed jego publikacją.
 3. Redakcja zlecając recenzję, przekazuje recenzentowi formularz recenzji, przy pomocy którego recenzent winien sporządzić recenzję. Recenzja musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia
 4. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres e-mail Redakcji, podany na formularzu recenzji, oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem.
 5. Redakcja nie przyjmuje recenzji niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań, w tym recenzji zdawkowych, nieumotywowanych, pozbawionych logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzji zdecydowanie krytycznych, lecz z konkluzją pozytywną lub odwrotnie.
 6. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanego tekstu. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla niego wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
 7. W przypadku, gdy autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska Redakcji.
 8. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny, po zasięgnięciu opinii Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej, na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzjach wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie autora tekstu i ostatecznej wersu tegoż tekstu dostarczonej przez autora.
 9. Według przyjętego zwyczaju recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie. Recenzenci otrzymują egzemplarz każdego zeszytu czasopisma.
 10. Wykaz recenzentów jest zamieszczony na stronie internetowej czasopisma.

FORMULARZ RECENZJI

FORMULARZ RECENZJI EN

Harmonogram publikacji

kwartalnik, raz na kwartał, pierwotna jest wersja drukowana

Zasady etyki

Niniejsze Zasady etyczne dotyczą wszystkich uczestników procesu publikacji. Autorzy, redaktorzy i recenzenci są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w niniejszych Zasadach. W przypadku naruszenia tych zasad będą stosowane międzynarodowe standardy COPE (dostępne w języku angielskim pod adresem https://publicationethics.org/core-practices https://publicationethics.org/files/u2/All_flowcharts.pdf oraz w języku polskim https://publicationethics.org/files/Full set of Polish flowcharts.pdf)

Autorzy

 1.  Każdy teksty składany do publikacji w «Zeszytach Prawniczych» ma charakter oryginalny, nie był nigdzie wcześniej publikowany, ani nie jest aktualnie przedmiotem żadnego innego postępowania wydawniczego.
 2. Autor jest zobowiązany zamieścić przypisy do prac innych autorów, jeśli cytuje ich dosłownie lub parafrazuje ich myśli. Jeżeli autor korzysta z cudzych prac (takich jak grafika, tabele), a ich wykorzystanie wymaga zgody, przedstawiający tekst do publikacji jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych uprawnień przed przesłaniem tekstu do publikacji. W przypadku plagiatu przesłany tekst zostanie odrzucony.
 3. Współautorzy publikacji proszeni są o dokładne podanie wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (w tym informacji o ich afiliacji oraz o autorstwie koncepcji, założeń, metod, itp.). Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na autorze zgłaszającym materiał do publikacji.
 4. Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w «Zeszytach Prawniczych» w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną.

W związku z tym autorzy proszeni są o przesłanie wraz z tekstem przeznaczonym do publikacji oświadczenia o prawach autorskich.

Teks oświadczenia można pobrać poniżej.
LINK DO OŚWIADCZENIA

Umowa z autorem

 

*Zapora ghostwriting:

 1. Wpółautorzy publikacji proszeni są o pełne ujawnienie wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (w tym informacji o ich afiliacji oraz o autorstwie koncepcji, założeń, metod, itp.,). Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na autorze zgłaszającym materiał do publikacji.
 2. Redakcja będzie zasięgać informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
 3. Redakcja będzie ostrzegać przed przejawami nierzetelności naukowej – m.in. takimi jak ghostwriting (wniesienie własnego wkładu bez ujawnienia swojego autorstwa/współautorstwa, a w przypadku podziękowań, bez określenia wkładu adresata podziękowań) i guest authorship (wskazanie autora/współautora publikacji osoby, której rzeczywisty udział autorski jest znikomy lub żaden).
 4. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązującej w nauce. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych, itp.).

Redakcja

 1. Redaktorzy nie mogą nadużywać swojej pozycji i muszą w kontakcie z autorami działać dyskretnie, bezstronnie, szybko, konstruktywnie i z wyczuciem.
 2. Redaktor Naczelny i Redaktorzy tematyczni dokonują wstępnej oceny artykułów naukowych nadesłanych do czasopisma «Zeszyty Prawnicze». Oceny dokonuje się na podstawie wartości merytorycznej tekstu, bez uprzedzeń ideologicznych i osobistych preferencji. Prace niespełniające podstawowych warunków merytorycznych, językowych i formalnych publikacji naukowej są odrzucane.
 3. Redaktor Naczelny wybiera recenzentów biorąc pod uwagę tematykę ich publikacji, ich dorobek naukowy i ich wcześniejsze doświadczenia jako autorów lub recenzentów.
 4. Autorzy mogą poprosić redakcję, żeby ich tekst nie był oceniany przez konkretnych recenzentów, ale ostateczna decyzja w sprawie wyboru recenzentów pozostaje w gestii redaktorów.
 5. Redaktor Naczelny, po zasięgnięciu opinii Kolegium Redakcyjnego lub Rady Naukowej podejmuje decyzję o publikacji tekstu, na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzjach wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie autora i ostatecznej wersji tekstu.
 6. Redakcja będzie zasięgać informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
 7. Redakcja będzie ostrzegać przed przejawami nierzetelności naukowej – takimi jak ghostwriting (wniesienie własnego wkładu bez ujawnienia swojego autorstwa/współautorstwa, a w przypadku podziękowań, bez określenia wkładu adresata podziękowań) i guest authorship (wskazanie jako autora/współautora publikacji osoby, której rzeczywisty udział autorski jest znikomy lub żaden).
 8. Redakcja «Zeszytów Prawniczych» będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązującej w nauce (w szczególności ghostwriting, plagiat i guest authorship). Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych, itp.). Ewidentny plagiat będzie zgłaszany jako przestępstwo.

Recenzenci i proces recenzyjny

 1. Do oceny każdej wstępnie zaakceptowanej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. W przypadku tekstów w języku obcym co najmniej jeden z nich jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 2. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 3. Redakcja, przekazując recenzentowi tekst oraz streszczenie artykułu, prosi go o podjęcie, w określonym terminie, decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji.
 4. Recenzenci powinni oceniać rękopisy bezstronnie, obiektywnie, rzetelnie i profesjonalnie. Recenzenci są obowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu oraz niewykorzystywania zdobytej przy tej okazji wiedzy przed jego publikacją.
 5. Redakcja, zlecając recenzję, przekazuje recenzentowi formularz recenzji, przy pomocy którego recenzent winien sporządzić recenzję. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Warunkiem przyjęcia tekstu do druku jest uzyskanie dwóch recenzji pozytywnych.
 6. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej lub w formie papierowej z odręcznym podpisem.
 7. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanego tekstu. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla niego wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji tekstu. W przypadku, gdy autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska. Ostateczną decyzję w kwestii publikacji podejmuje Redaktor Naczelny. O tej decyzji informuje zarówno autora/autorów, jak i recenzentów.
 8. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma, w udostępnionym formularzu recenzji. 
 9. Według przyjętego zwyczaju recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie. Recenzenci otrzymują egzemplarz każdego zeszytu czasopisma.

Recenzenci

Recenzenci zmieniają się. Każdorazowo podawana jest lista osób, które recenzowały artykuły w danym roku kalendarzowym.

Recenzenci "Zeszytów Prawniczych" 21.1-4:

Krzysztof Amielańczyk (Polska), Katarzyna Bagan-Kurluta (Polska), Anna Barczak (Polska), Maciej Barczewski (Polska), Tomasz Bąkowski (Polska), Petr Bělovsky (Republika Czeska), Mateusz Błachucki (Polska), Paweł Borszowski (Polska), Dominika Cendrowicz (Polska), Adam Doliwa (Polska), Rafał Dowgier (Polska), David Falada (Republika Czeska), Piotr Fiedorczyk (Polska), Wojciech Filipkowski (Polska), Tomasz Gałkowski (Polska), Piotr Gawrysiak (Polska), Piotr Girdwoyń (Polska), Jacek Gołaczyński, (Polska), Sabina Grabowska  (Polska), Ewa Monika Guzik-Makaruk (Polska), Joanna Haberko (Polska), Jan Halberda (Polska), Maciej Jońca (Polska), Aldona Jurewicz (Polska), Marcin Jurgilewicz (Polska), Agnieszka Kacprzak (Polska), Maciej Kaliński (Polska), Maria Kenig-Witkowska (Polska), Czesław Kłak (Polska), Radosław Koper (Polska), Łukasz Korpowicz (Polska), Waldemar Kowalski (Polska), Izabela Kraśnicka (Polska), Bartłomiej Krzan (Polska), Mariusz Krzysztofek (Polska), Paweł Księżak (Polska), Rafał Kubiak (Polska), Marek Kulik (Polska), Elżbieta Kuzborska-Pacha (Polska), Arkadiusz Lach (Polska), Paola Lambrini (Włochy), Katarzyna Maćkowska (Polska), Marta Makara-Studzińska  (Polska), Rafał Mańko (Niderlandy), Łukasz Marzec (Polska), Joanna Misztal-Konecka (Polska), Piotr Niczyporuk (Polska), Zygmunt Niewiadomski (Polska), Jolanta Pacian (Polska), Maciej Perkowski (Polska), Anna Pikulska-Radomska (Polska), Ryszard Piotrowski (Polska), Łukasz Pisarczyk (Polska), Magdalena Pyter  (Polska), Jarosław Rominkiewicz (Polska), Marek Sobczyk (Polska), Joanna Sieńczyło-Chlabicz (Polska), Michal Skřejpek (Republika Czeska), Krzysztof Stefański (Polska), Ryszard Stefański (Polska), Aleksander Stępkowski (Polska), Renata Świrgoń-Skok (Polska), Jakub Urbanik (Polska), Dominika Wajda (Polska), Mariusz Wieczorek (Polska), Jacek Wierciński (Polska), Paweł Wiliński (Polska), Mirosław Włodarczyk (Polska), Michał Wojewoda (Polska), Witold Wołodkiewicz (Polska), Mirosław Wyrzykowski (Polska), Stanisław Zabłocki (Polska), Andrzej B.Zakrzewski (Polska), Zdzisław Zarzycki (Polska), Tadeusz Zembrzuski (Polska), Elżbieta Zębek (Polska).

Historia czasopisma

Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 2001 roku, początkowo jako półrocznik, a od 2010 roku jako kwartalnik. Jego założycielem i pierwszym Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Jan Zabłocki.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP