Zapora ghostwriting

  1. Współautorzy publikacji proszeni są o pełne ujawnienie wkładu poszczególnych osób w powstanie publikacji (w tym informacji o ich afiliacji oraz o autorstwie koncepcji, założeń, metod, itp.). Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na autorze zgłaszającym materiał do publikacji.
  2. Redakcja będzie zasięgać informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
  3. Redakcja będzie ostrzegać przed przejawami nierzetelności naukowej – m.in. takimi jak ghostwriting (wniesienie własnego wkładu bez ujawnienia swojego autorstwa/współautorstwa, a w przypadku podziękowań, bez określenia wkładu adresata podziękowań) i guest authorship (wskazanie autora/współautora publikacji osoby, której rzeczywisty udział autorski jest znikomy lub żaden).
  4. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązującej w nauce. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych, itp.).
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.