EUROPEJSKA KONWENCJA O PRZYSPOSOBIENIU DZIECI JAKO INSTRUMENT WSPÓLNYCH ZASAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH RADY EUROPY W SPRAWACH O PRZYSPOSOBIENIE DZIECI

Elżbieta Hanna Morawska

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2016.16.3.07

Abstrakt


The European Convention on the Adoption of Children as an Instrument of the Common Principles of the Member States of the Council of Europe on the Adoption of Children
Summary
Acting on the grounds of its statutory aims, the Council of Europe has taken a number of measures for the protection and promotion of children’s rights. The nature of these activities has differed considerably in the course of over 60 years since the Council’s establishment, nonetheless all of them have invoked children’s welfare as the basis of their undertaking. This is the spirit in which already in the early 1950s the Council embarked on an effort to draw up a European convention on the adoption of children. The Convention was the first treaty regulating the procedure for adoption in a comprehensive manner, and as such paved the way for subsequent European documents relating to the rights and protection of children, also in the adoption process. The collection of these documents includes detailed conventions specifically on the protection of children, alongside documents which do not directly address children’s rights and protection, but apply to the protection of human rights in general under the Council of Europe system. The principal document is the European Convention on Human Rights, along with its additional protocols, in particular Protocol 7. The approach to adoption based on the European Convention on Human Rights led the Council of Europe to embark on a new project to define the principles and practices for adoption. The outcome of this work is the Revised European Convention on the Adoption of Children (RECAC, 2007), the document containing the definitions of currently applicable principles and practices.


Słowa kluczowe


Rada Europy; adopcja dzieci; dobro dziecka; Europejska konwencja o przysposobieniu dzieci z 1967 r.; Zrewidowana europejska konwencja o przysposobieniu dzieci z 2007 r.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagan-Kurluta K., Przysposobienie międzynarodowe dzieci, Białystok 2009

Cantwell N., The Best Interests of the Child in Intercountry Adoption, UNICEF

Office of Research, 2014

Denéchère Y., Regulating a particular form of migration at the European

level: the Council of Europe and intercountry adoptions (1950-1967), tekst

referatu wygłoszony na konferencji międzynarodowej Peoples and borders:

movement of persons in Europe, to Europe, from Europe (1945-2015), Nov

, Padova, Italy. 2015, dostępny na stronie internetowej https://halshs.

archives-ouvertes.fr/halshs-01101137/document

Ericsson K., Simonsen E., Children of World War II: The Hidden Enemy

Legacy, Oxford/New York 2005

Fenton-Glynn C., Children’s rights in Intercountry Adoption. A European

Perspective, Cambridge – Antwerp – Portland, 2014

Gnela B., Prawo właściwe dla przysposobienia według nowej ustawy – Prawo

prywatne międzynarodowe, [w:] Współczesne wyzwania prawa prywatnego

międzynarodowego, red. J. Poczobut, Warszawa 2013

Greer S., The European Convention on Human Rights, Cambridge 2006,

Jasudowicz T., Prawa ojców w orzecznictwie strasburskim. TNOiK, Toruń 2008

Kamiński I., Warunki i konsekwencje członkostwa państw bałkańskich w Radzie Europy i Unii Europejskiej, [w:] Bałkany u progu zjednoczonej Europy, red. P. Czubik, Kraków 2008

Łukasiewicz R., Kilka uwag na temat procedury przysposobienia zagranicznego, «Roczniki Nauk Prawnych KUL» 24.4/2014

Mostowik P., Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym

międzynarodowym, Kraków 2014

Robertson A. H., Council of Europe: its Structure, Functions and Achievements2, London 1961

Schulz A.N., O współczesnych dylematach tworzenia międzynarodowych

standardów Rady Europy dotyczących relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi,

«Acta Iuris Stetinensis» 6./2014

Shannon G., Horgan R., Keehan G., Daly C., Adoption. Law and practice

under the Revised European Convention on the Adoption of Children, Strasbourg 2013

Smolińska-Theis B., Dziecko jako główny bohater konwencji, [w:] Humaniści

o prawach dziecka, red. J. Bińczycka Kraków 2000

Smyczyński T., Stosunki między rodzicami a dzieckiem w ustawodawstwie

Rady Europy, «Państwo i Prawo» 45.1/1995

Stojanowska W., Dobro dziecka w aspekcie sprawowanej nad nim władzy

rodzicielskiej,, «Studia nad Rodziną» 4.1(6)/2000

Wassenberg B., History of the Council of Europe, Strasbourg 2013

Zahra T., The Lost Children. Reconstructing Europe’s Families after World

War II, Harvard 2011.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.