PROBLEMATYKA ZAWIERANIA UKŁADÓW ZBIOROWYCH PRACY W ZATRUDNIENIU TYMCZASOWYM

Robert Wilczyński

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2016.16.3.09

Abstrakt


Collective Bargaining Agreements for Temporary Employment
Summary
The article presents the opinions current in the doctrine and jurisprudence concerning collective bargaining agreements in temporary employment. The differences in the construction of temporary and permanent employment relations make the situation in temporary employment worthy of a separate legal analysis. The issues discussed in this article are the potential for collective bargaining in temporary employment, the legal nature of collective agreements involving an employment agency, and the admissibility of differentiation in terms of subjective and objective legal relations regarding the conclusion of collective bargaining agreements.


Słowa kluczowe


prawo pracy; praca tymczasowa; układy zbiorowe pracy; agencja pracy tymczasowej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012

Baran K.W., red. Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016

Baran K.W., Zatrudnienie tymczasowe a zbiorowe prawo pracy, [w] Z problematyki zatrudnienia tymczasowego, red. A. Sobczyk, Warszawa 2011, s. 35-51

Cudowski B., Podstawowe problemy zbiorowych stosunków pracy z udziałem

pracowników tymczasowych, «Monitor Prawa Pracy» 4/2005, s. 93-95

Ćwiertniak B.M., Uniformizm a dyferencjacja prawa pracy [w:] Prawo pracy

i ubezpieczeń społecznych, red. K.W. Baran, Warszawa 2015, s. 40-41

Dral A., Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy, Tendencje zmian,

Warszawa, 2009

Dubownik A., Zasada automatyzmu prawnego i uprzywilejowania pracownika

po nowelizacji prawa o układach zbiorowych pracy, «Praca i Zabezpieczenie

Społeczne» 5/2001, s. 14-20

Florek L., Ewolucja Kodeksu pracy, «Studia Iuridica Lublinensia» 24.3/2015,

s. 29-43

Florek L., Czterdziestolecie kodeksu pracy, «Państwo i Prawo» 3/2015, s. 21-33

Florek L., Znaczenie układów zbiorowych pracy, [w:] Układy zbiorowe pracy.

W stulecie urodzin profesora Wacława Szuberta, red. Z. Góral, Warszawa

, s. 49-58

Florek L., Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2010

Florek L., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2009

Florek L., Umowny charakter układu zbiorowego pracy, «Państwo i Prawo»

/1997, s. 15-29

Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., (red.), Kodeks pracy. Komentarz,

Warszawa 2014

Goździewicz G., Układy zbiorowe pracy. Komentarz, Bydgoszcz 1996

Hajn Z., Organizacje pracodawców i pracodawcy. Regulacja prawna i znaczenie w zbiorowych stosunkach pracy w Polsce, [w:] Aktualne problemy zbiorowego prawa pracy w Polsce i w Niemczech, red. G. Goździewicz, Toruń 2012, s. 60-67

Iwulski J., Sanetra W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2013

Kolasiński K., Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, Toruń,2003

Paluszkiewicz M., Układ zbiorowy pracy w zatrudnieniu tymczasowym [w:]

Układy zbiorowe pracy. W stulecie urodzin profesora Wacława Szuberta, red. Z. Góral, Warszawa 2013, s. 247-267

Pisarczyk Ł., Źródła prawa pracy z perspektywy 40 lat obowiązywania Kodeksu

pracy, «Studia Iuridica Lublinensia» 24/2015, s. 69-79

Rączka K., Miejsce i rola układów zbiorowych pracy w systemie źródeł prawa

pracy, «Praca i Zabezpieczenie Społeczne» 2/1996, s. 1-24

Sanetra W., Wykładnia przepisów układu zbiorowego pracy – problem ciągle

aktualny, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne» 7/2007 s. 2-10

Sanetra W., Źródła prawa pracy w świetle Konstytucji RP, [w:] Źródła prawa

pracy, red. L. Florek, Warszawa 2000

Sobczyk A., Zatrudnienie tymczasowe. Komentarz, Warszawa 2009

Stelina J., Refleksje na temat kondycji układów zbiorowych pracy w Polsce,

[w:] Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora

Henryka Lewandowskiego, red. Z. Góral, Warszawa 2009

Szewczyk H., Układ zbiorowy pracy jako źródło dyferencjacji warunków zatrudnienia, «Monitor Prawa Pracy» 5/2014, s. 229-234

Szubert W., O zakresie przedmiotowym norm zawartych w układach zbiorowych pracy, Warszawa 1959

Szubert W., Układy zbiorowe pracy, Warszawa 1960

Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1972

Świątkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010

Tomaszewska M., Komentarz do art. 11 k.p. [w:] Kodeks pracy. Komentarz,

red. K.W. Baran, Warszawa 2012, s. 95-97

Tokarski J., red. Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1980

Wagner B., Zakres swobody umów w pracowniczym stosunku prac, «Zeszyty

Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego» 113/1986, s. 31-35

Wagner B., Umowy i porozumienia w prawie pracy, «Studia Cywilistyczne»

/1989, s. 68-72

Walczak K., Konsekwencje naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu [w:] Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, red. K.W. Baran,

Warszawa 2015, s. 78-79

Walczak K., Autonomiczne źródła prawa dotyczącego wynagradzania, «Monitor Prawa Pracy». 1/2014, s. 8-16

Wratny J., Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa 2013

Wratny J., Bednarski M., Wpływ prywatyzacji na zbiorowe stosunki pracy,

Warszawa 2005

Zieliński T., Podstawy rozwoju prawa pracy, Warszawa-Kraków 1988.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.