Opublikowane: 2021-09-25

ODPOWIEDNIE STOSOWANIE PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DO ROZPATRYWANIA PETYCJI

Ewa Wójcicka
Zeszyty Prawnicze
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/zp.2021.21.3.10

Abstrakt

Ustawa o petycjach nie reguluje w sposób kompleksowy postępowania w sprawach dotyczących petycji i w zakresie nieuregulowanym odsyła do odpowiedniego stosowania kodeksu postępowania administracyjnego. Odesłanie zawarte w art. 15 jest odesłaniem zewnętrznym, dalszym, ogólnym, typu dynamicznego. Postępowanie w sprawie petycji nie jest jurysdykcyjnym postępowaniem administracyjnym i nie zmierza do rozpatrzenia sprawy administracyjnej, lecz ma cechy samodzielnego jednoinstancyjnego postępowania administracyjnego uproszczonego. Ze względu na specyfikę postępowania petycyjnego odpowiednie stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego zawiera w sobie trzy możliwości działania: stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego wprost, z pewnymi modyfikacjami oraz wyłączenie ich stosowania z powodu bezprzedmiotowości oraz sprzeczności regulacji zawartej w kodeksie postępowania administracyjnego z przepisami ustawy o petycjach. Przepisy jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego będą stosowane w ograniczonym zakresie, między innymi w sprawach doręczeń, obliczania terminów, a także przez stosowanie niektórych zasad ogólnych. W szerszym zakresie odpowiednio stosowane będą przepisy działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego z uwagi na zbliżony charakter petycji oraz skarg i wniosków.

Słowa kluczowe:

petycja; kodeks postępowania administracyjnego; przepis odsyłający; zakres odniesienia; przepis odniesienia.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Wójcicka, E. (2021). ODPOWIEDNIE STOSOWANIE PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DO ROZPATRYWANIA PETYCJI. Zeszyty Prawnicze, 21(3), 265–285. https://doi.org/10.21697/zp.2021.21.3.10

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.