WYBRANE ASPEKTY PRAWNE W ‘HISTORIA AUGUSTA’

Ludomir Bogacz

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2016.16.4.03

Abstrakt


Private Law in the ‘Augustan History’

Summary

The author of Historia Augusta (The Augustan History) had some knowledge of the law. He knew, for instance, that the emperor had to issue his consent for an act of adrogation to be valid, but failed to describe its procedure correctly. He knew that the lex Fufia Caninia limited manumission to a maximum of one hundred slaves, but he did not know that this law was applicable only to testamentary manumissions.

The biographer displayed his knowledge but distorted and fabricated history. However, as his acquaintance with the law was limited and pertained to the law in force at a much later period, it was wrong on the particulars in force earlier. In-depth analysis of the Historia Augusta with reference to Roman law may be helpful in telling fact from fiction in this extraordinary work.


Słowa kluczowe


Historia Augusta;; prawo rzymskie;; reskrypty; aukcja sub corona; adrogacja Aureliana; lex Fufia Caninia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adams J.N., On the authorship of Historia Augusta, «Classical Quarterly» 22/1972, s. 186-194

Adams J.N., The linguistic unity of the Historia Augusta, «Antichthon» 11/1977, s. 93-102

Barnes T.D., Some Persons in the Historia Augusta, «Phoenix» 26.2/1972, s. 140-182

Bauman R., The Resumé of Legislation in the Early Vitae of the Historia Augusta, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte» 94.1/1977, s. 43-75.

Bennet J., Trajan. Optimus Princeps: A Life and Times, Bloomington 1997. Bird H.W., Suetonian influence in the later lives of Historia Augusta, «Hermes» 99/1971, s. 129-134

Birley A.R., Rewriting second- and third-century history in late antique Rome: the Historia Augusta, Classica 19.1/2006, s. 19-29

Birley A.R., Cassius Dio and the Historia Augusta, [w:] A Companion to Marcus Aurelius, red. M. van Ackeren, Blackwel 2012, s. 13-28

Burian J., Sanctus als Wertbegriff in der Historia Augusta, «Klio» 63/1981, s. 623-638

Cameron A., Eunuchs in the «Historia Augusta», «Latomus» 24/1965, s. 155-158.

Cameron A., The Last Pagans of Rome, Oxford 2011

Castelli G., L’arrogazione di Aureliano, «Rendiconti del reale istituto Lombardo di scienze e lettere» 48/1915, s. 548-554.

Den Boer W., The Art of Memory and its Mnemotechnical Traditions, Amsterdam, Oxford, New York 1986

Den Hengst D., ‘Verba, non res’. Über die Inventio in den Reden und Schriftstücken in der Historia Augusta, [w:] ‚Bonner Historia-Augusta-Colloquium’ 1984/5 (wyd. 1987), s. 157-74

Den Hengst D., The Author’s Literary Culture, [w:] ‘Historiae Augustae Colloquium Parisinum’, red. G. Bonamente, E. Duval, Macerata 1991, s. 161-9

Den Hengst D., The Discussion of Authorship, [w:] ‘Historiae Augustae Colloquium Perusinum’, red. G. Bonamente, F. Paschoud, Bari 2002, s. 187-195

Den Hengst D., Die Kausalkonjunktionen quod, quia und quoniam in der Historia Augusta, [w:] ‘Historiae Augustae Colloquium Bambergense’, red. G. Bonamente, H. Brandt, Bari 2007, s. 165-173

Dessau H., Über Zeit und Persönlichkeit der ‘Scriptores Historiae Augustae’, «Hermes» 24/1889, s. 337-392

Honoré T., Scriptor Historiae Augustae, «Journal of Roman Studies» 77/1987, s. 56-176

Honoré T., Law in the Crisis of Empire 379-455 AD. The Theodosian Dynasty and Its Quaestors, Oxford 1998

Janiszewski P., Historiografia późnego antyku, [w:] ‘Vademecum’ historyka starożytnej Grecji i Rzymu. Źródłoznawstwo czasów późnego Antyku, red. E. Wipszycka, Warszawa 1999, s. 7-220

Kemezis A., Commemoration of the Antonine Aristocracy in Cassius Dio and The Historia Augusta, «Classical Quarterly» 62.1/2012, s. 387-414.

Klebs E., Die Sammlung der ‘Scriptores historiae Augustae’, «Rheinisches Museum für Philologie» 45/1890, s. 436-464

Kulikowski M., Marius Maximus in Ammianus and the Historia Augusta, «Classical Quarterly» 57.1/2007, s. 244-256

Kuryłowicz M., ‘Adoptio’ prawa rzymskiego. Rozwój i zmiany w okresie poklasycznym i justyniańskim (Rozprawa habilitacyjna), Lublin 1976.

Kuryłowicz M., Rozwój historyczny rzymskiej adopcji, «Studia Iuridica Lublinensia» 16/2011, s. 35-53

Liebs D., Die Jurisprudenz im spätantiken Italien (260 – 640 n. Chr.), Berlin 1987.

Long J.F., Bygone Rome in the Historia Augusta, «Syllecta Classica» 13/2002, s. 180-236

Magie D., The ‘Scriptores Historiae Augustae’6, t. 3, Cambridge (Massachusetts), London 1998

Marriott I., The authorship ofthe Historia Augusta. Two computer studies, «Journal of Roman Studies» 69/1979, s. 65-77

Momigliano A., An Unsolved Problem of Historical Forgery: The ‘Scriptores Historiae Augustae’, «Journal of the Warburg and Courtauld Institutes» 17/1954, s. 22-46

Mommsen Th., Die ‘Scriptores Historiae Augustae’, «Hermes» 25/1890, s. 228-292.

Rohrbacher, D., The Sources of the Historia Augusta Re-examined, «Histos» 7/2013, s. 146-180.

Rohrbacher D., The play of allusion in the Historia Augusta, Madison 2016.

Rösger A., Herrschererziehung in der Historia Augusta, Bonn 1978.

Rudman J., Non-traditional Authorship Attribution Studies in the Historia Augusta: Some Caveats, «Literary and Linguistic Computing» 13.3/1998, s. 151-157

Sansone D., The computer and the Historia Augusta: a note on Marriott, «Journal of Roman Studies» 80/1990, s. 174-177

Stertz S.A., Christianity in the Historia Augusta, «Latomus» 36/1977, s. 694-715

Suski R., Jowisz, Jahwe, Jezus. Religie w Historia Augusta, Warszawa 2014

Suski R., Aluzja do rebelii Eugeniusza czy ukłon wobec aspiracji rzymskiej elity. Nowa interpretacja mowy Maeciusa Faltoniusa Nicomachusa (Hist. Aug. Tac. 6, 1-9), «Res Historica» 39/2015, s. 9-31

Syme R., The Historia Augusta: Three Rectifications, «Journal of Theological Studies» 21.1/1970, s. 101-104

Syme R., Emperors and Biography. Studies in the Historia Augusta, Oxford 1971.

Syme R., The Composition of the Historia Augusta: Recent Theories, «Journal of Roman Studies» 62/1972, s. 123-133

Syme R., Propaganda in the Historia Augusta, «Latomus» 37/1978, s. 173-192

Syme R., Historia Augusta Papers, Oxford 1983

Szelest H., Z badań nad ‘Scriptores Historiae Augustae’, «Meander» 16.11-12/1961, s. 535-544

Szelest H., Ekskursy i ich rola w zbiorze Historia Augusta, «Eos» 58/1969-70, s. 115-123

Tarwacka A., O jakich niewolnikach i z jakiego powodu jurysta Caelius Sabinus napisał, że zwykło się ich sprzedawać w czapkach; oraz jacy niewolnicy byli zgodnie ze zwyczajem przodków sprzedawani pod koroną; także co oznacza samo „pod koroną”. Aulus Gellius, Noce Attyckie 6,4.Tekst – tłumaczenie – komentarz, «Zeszyty Prawnicze» 13.2/2013, s. 217-222

Thomson M., Studies in the Historia Augusta, Brussels 2012

Watson A., Aurelian and the Third Century, London, New York 1999

Welwei K.-W., Sub corona vendere. Quellenkritische Studien zu Kriegsgefangenschaft und Sklaverei in Rom bis zum Ende des Hannibalkrieges, Stuttgart 2000

White P., The authorship of the Historia Augusta, «Journal of Roman Studies» 57/1967, s. 115-133

Wołodkiewicz W., Ius et lex w rzymskiej tradycji prawnej, «Ius et Lex» 1/2002, s. 51-61

Zabłocki J., Kompetencje patres familias i zgromadzeń ludowych w sprawach rodziny w świetle Noctes Atticae Aulusa Gelliusa. Rozprawa habilitacyjna, Warszawa 1990

Zabłocki J., ‘Adrogatio’ w prawie rzymskim, [w:] W trosce o rodzinę. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Wandy Stojanowskiej, red. M. Kosek, J. Słyk, Warszawa 2008, s. 599-615.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.