KILKA UWAG O ZNACZENIU III STATUTU LITEWSKIEGO W GALICJI

Sławomir Godek

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2016.16.4.05

Abstrakt


Some Observations on the Significance of the III Lithuanian Statute in Galicia

Summary
The Lviv National Vasyl Stefanyk Scientific Library of Ukraine holds a manuscript entitled “Zbiorowa treść Statutu litewskiego jako prawa obowiązującego w prowincjach polskich pod panowaniem rosyjskim  będących” (The Collected Content of the Lithuanian Statute: The Law in Force in the Polish Provinces now under Russian Rule”). It was compiled in 1820 by Wacław Michał Mieczkowski, a judge of the Tarnopol (Ternopil) Oblast’. The way the material was arranged in this document helped users find their way around the mass of provisions in the Statute. Mieczkowski’s compilation suggests further research should be done on the role of the Lithuanian Statute with respect to other sources of the law in Austrian Galicia.


Słowa kluczowe


III Statut litewski; okres porozbiorowy; Galicja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Accessoria, Statut i konstytucje z Czaradzkiego, Ładowskiego i suplementu J. O. Xcia Jmci Załuskiego, biskupa krakowskiego w pospolitości najbardziej co do procesu potrzebniejsze tudzież formularze transakcji niektórych przez Jmci Pana Michała Słońskiego, viceregenta łukowskiego, s. g. zebrane, Lwów 1765

Balzer O., Przewód sądowy polski w zarysie (wykład uniwersytecki), wydanie pośmiertne, przedmową oraz indeksem opatrzył W. Hejnosz, Lwów 1935

Bardach J., Statuty litewskie a prawo rzymskie, Warszawa 1999

Bibliografia Polska Karola Estreichera, XXVIII, wyd. S. Estreicher, Kraków 1930, s. 253-254

Bielecka J., Kontrakty lwowskie w latach 1768-1775 (wpływ pierwszego rozbioru Polski 1772 r. na kontrakty lwowskie), Poznań 1948

Bojarski W., Naworski Z., Jan Jelonek Cervus z Tucholi i jego twórczość prawnicza. Ustrój sądów i prawo procesowe, Toruń 1993

Bukowska K., Tomasz Drezner. Polski romanista XVII wieku i jego znaczenie dla nauki prawa w Polsce, Warszawa 1960

Dacenko I., Nasliedije Wielikogo knjażestwa Litowskogo w ukrainskom dziełowom jazykie awstrijskoj Galicii, [w:] Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy, red. J. Mędelska, Z. Sawaniewska-Mochowa, Bydgoszcz 2010, s. 116-122

Dancewicz A. M., Chodorów i Chodorowianie. Opowieść o losach miasta i jego mieszkańców, Warszawa 2003

Godek S., III Statut litewski w dobie porozbiorowej, Warszawa 2012

Godek S. i Łopatecki K., Projekt kodyfikacji dla Obwodu Białostockiego z 1811 roku, [w:] Projekt prawa prowincjonalnego Obwodu Białostockiego z 1811 roku, tekst do druku przygotowali i opracowali K. Łopatecki i M. Piłaszewicz-Łopatecka, wstępem opatrzyli S. Godek i K. Łopatecki, Białystok, Oświęcim 2015, s. 9-26

Grodziski S. i Salmonowicz S., Ustawa karna zachodniogalicyjska z roku 1796. Zarys dziejów i charakterystyka, «CPH» 17.2/1965, s. 123-149 Grodziski S., Źródła prawa w Galicji w latach 1772-1848, «CPH» 16.2/1964, s. 175-187

Korowicki A., Proces cywilny litewski, Wilno 1826

Kucharska E., Michała Pogodina zainteresowania polskie, Warszawa-Wrocław 1978

Kutrzeba S., Dawne polskie prawo sądowe w zarysie (I. Prawo karne. II. Postępek sądowy), Lwów 1927

Lesiński B., Dilatio propter minorennitatem w dawnym polskim procesie ziemskim, [w:] Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki. Prace dedykowane Prof. Stanisławowi Płazie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków 1999, s. 319-329

Leszczyński J., Rządy rosyjskie w kraju tarnopolskim 1809-1815, Kraków, Warszawa 1903

Louis J., Prawo spadkowe według zasad i przepisów prawa rzymskiego, prawa dawnego polskiego, jak również praw nowożytnych: austriackiego, francuskiego, Królestwa Polskiego, pruskiego i rosyjskiego historycznie-porównawczo rozwinięte i wykładem o opłatach spadkowych uzupełnione, Kraków 1865

Mencel T., Galicja Zachodnia 1795-1809. Studium z dziejów ziem polskich zaboru austriackiego po III rozbiorze, Lublin 1976

Mikołajczyk M., Ekscepcje w sprawach kryminalnych. Z badań nad procesem miejskim w przedrozbiorowej Polsce, [w:] Studia historycznoprawne. Tom poświęcony pamięci profesora Kazimierza Orzechowskiego, red. A. Konieczny, P. Jurek, Wrocław 2010, s. 229-243

Mikołajczyk M., Postępowanie w sprawach kryminalnych przed krakowskim sądem ziemiańskim w 1792 roku, [w:] W kręgu historii i współczesności polskiego prawa. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Arturowi Korobowiczowi, red. W. Witkowski, Lublin 2008, s. 205-230

Mikołajczyk M., Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI-XVIII wieku, Katowice 2013

Mikołajczyk M., Stan badań nad procesem ziemskim w Polsce XVI-XVIIIwieku, [w:] Z dziejów prawa Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Lityński, Katowice 1991, s. 35-61

Moniuszko A., Mazowieckie sądy ziemskie (1588-1648). Organizacja – funkcjonowanie – postępowanie, Warszawa 2013

Moniuszko A., Porządek rozpatrywania ekscepcji w koronnym procesie ziemskim w pierwszej połowie XVII wieku, «CPH» 58.1/2006, s. 183-202

Moniuszko A., Postulaty zmian w ziemskim procesie koronnym a próba jego reformy na przełomie XVI i XVII wieku, «Zeszyty Prawnicze», 5.1/2005, s. 147-173

Pauli L., Jan Nixdorff (1625-1697). Pisarz prawa procesowego, Warszawa 1957 Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, 1, Kraków 2002.

Rafacz J., Dawny proces polski, Warszawa 1925 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, VII, red. B. Chlebowski, W. Walewski (według planu F. Sulimierskiego), Warszawa 1886, s. 272

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, XII, red. B. Chlebowski (według planu F. Sulimierskiego), Warszawa 1892, s. 315

Theyls Ignacy Antonowicz, Russkij Biograficzeskij Słowar, XX, S. Peterburg 1912, s. 438-439

Uruszczak W., Korektura Praw z 1532 roku. Studium historycznoprawne, I, Warszawa, Kraków 1990

Wachlowski Z., Dylacje procesowe w sądownictwie ziemi ruskiej XV i XVI wieku, Lwów 1926

Wittig C., De jurisdictione civili in Galicia, Leopoli 1825

Zdrójkowski Z., Proces ziemski, [w:] Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, Historia państwa i prawa polski, II, Od połowy XV wieku do r. 1795, red. J. Bardach, Warszawa 1968, s. 380-407

Zdrójkowski Z., Teodor Ostrowski (1750-1802). Pisarz dawnego polskiego prawa sądowego (proces, prawo prywatne i karne). Jego projekty reformy prawa karnego w Polsce oraz ich związek z europejskim ruchem humanitarnym, Warszawa 1956.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.