GLOSA APROBUJĄCA DO WYROKU NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2016 R. O SYGN. AKT II GSK 2765/16

Filip Manikowski

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2017.17.1.07

Abstrakt


Streszczenie

Glosowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczy refundacji leków posiadających tzw. centralne pozwolenie na dopuszczenie sprowadzanych w trybie importu docelowego. W przedmiotowym orzeczeniu, Sąd stwierdził, że wbrew literalnej wykładni art. 39 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1536) możliwa jest refundacja leków posiadających centralne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Autor w pełni zgadza się z glosowanym wyrokiem, w szczególności wskazując na zasadność stosowania prokonstytucyjnej wykładni przepisów związanych z refundacją leków.


Słowa kluczowe


refundacja; prawo farmaceutyczne; centralne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu; pozwolenie na dopuszczenie do obrotu; leki sieroce, choroby rzadkie.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Woś T., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wolters Kluwer/el/., 2016 r.

Kijowski R., Radwanowicz-Wanczewska J., Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego, IV. «Lex/el.» 2012 r.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2010 r.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.