NOWELIZACJA ART. 209 KODEKSU KARNEGO. ANALIZA PROPONOWANYCH ZMIAN

Łukasz Rosiak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2017.17.2.05

Abstrakt


W niniejszym artykule rozpatrywane jest zagadnienie przestępstwa niealimentacji (zwłaszcza, gdy pokrzywdzonymi są dzieci). Artykuł dotyczy analizy nowelizacji polskiego kodeksu karnego. Przez lata ściągalność roszczeń alimentacyjnych pozostawała na niskim poziomie. Właśnie w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało zmianę w obszarze kodeksu karnego. Nieprawidłowości w sferze ściągalności świadczeń alimentacyjnych na rzecz osób uprawnionych do alimentacji od zobowiązanych do uiszczania świadczeń powodują znaczne obciążenie budżetu Skarbu Państwa. Społecznym obowiązkiem pozostaje promowanie odpowiedzialnych zachowań oraz swoista stygmatyzacja osób uchylających się od alimentacji. Odpowiednie nastawienie społeczne oraz akceptowalne sankcje (karne, jak również administracyjne) mogą przyczynić się do redukcji skali przestępstwa niealimentacji. Zmiany w obszarze znowelizowanego przestępstwa są wyważone oraz mogą przyczynić się do sprawniejszej ściągalności alimentów. Społeczeństwo powinno promować odpowiedzialne podejście do osobistych zobowiązań wobec innych.


Słowa kluczowe


przestępstwo niealimentacji; nowelizacja; kodeks karny; uporczywość, sankcja karna.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczuk Andrzej, Komentarz do artykułu 1086 Kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Kodeks postępowania cywilnego, red. Manowska Małgorzata, Warszawa 2013

Ciepła Helena, Egzekucja świadczeń alimentacyjnych, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, IV: Artykuły 730-1088, red. Dolecki Henryk, Wiśniewski Tomasz, Warszawa 2011

Gardocki Lech, Prawo karne, Warszawa 2011

Herbowski Piotr, Słapczyńska Dominika, Okazanie mowy w polskiej praktyce śledczej, «Palestra» 61.7-8/2016

Hypś Sławomir, Komentarz do artykułu 209 kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Grześkowiak Alicja, Wiak Krzysztof, Warszawa 2016, komentarz elektroniczny

Iwanicki Tomasz, Możliwość wykorzystania dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym w świetle orzecznictwa oraz doktryny, «Palestra» 61. 5/2016,

Kanty Tomasz, Kilka uwag dotyczących kosztów procesu karnego i ich ponoszenia przez oskarżonego, «Palestra» 61.9/2016

Kruszewski Artur, Wykorzystanie nagrań wykonywanych bez zgody osoby nagrywanej w postępowaniu cywilnym, «Palestra» 61.6/2016

Konieczniak Przemysław, Czyn jako podstawa odpowiedzialności w prawie karnym, Kraków 2002

Korcz-Maciejko Aneta, Art. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, [w:] Korcz-Maciejko Aneta, Brzeźna Aneta, Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Komentarz, Warszawa 2014

Makarewicz Juliusz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938

Mozgawa Marek, Komentarz do art. 209 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Mozgawa Marek Warszawa 2015

Sosnowska Danuta, Alimenty a prawo karne. Praktyka wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2012

Szczepaniec Maria, Teoria ekonomiczna w prawie karnym, Warszawa 2012

Szewczyk Maria, Przestępstwo niealimentacji, [w:] Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, red. Warylewski Jarosław, Warszawa 2015

Szymanowski Teodor, System dozoru elektronicznego w wykonywaniu kary pozbawienia wolności , «Palestra» 61.6/2016

Warylewski Jarosław, Wymiar sprawiedliwości karnej w Polsce – diagnoza statystyczno kryminalna wybranych aspektów, [w:] Między nauką a praktyką prawa karnego. Księga jubileuszowa profesora Lecha Gardockiego, red. Jędrzejewski Zbigniew, Królikowski Michał, Wiernikowski

Zygmunt, Żółtek Sławomir.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.