SPOŁECZNE KOSZTY NIEALIMENTACJI

Łukasz Rosiak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2018.18.1.05

Abstrakt


Niniejszy artykuł opisuje historię kryminalizacji przestępstwa niealimentacji w polskich kodeksach karnych. We wszystkich polskich kodeksach karnych: kodeksie karnym z 1932 r., kodeksie karnym z 1969 r. oraz w kodeksie karnym z 1997 r. ujęto przestępstwo niealimentacji. Aktualna maksymalna sankcja z tytułu przestępstwa niealimentacji jest niższa niż w kodeksie karnym z 1932 r. Sankcje karne zawsze powinny być ostatecznością w przypadku braku płatności alimentów. Ustawodawca tworzy nowe instrumenty, aby osiągnąć większą skuteczność w sferze ściągnięcia alimentów. Najważniejsza nie jest jednak sama kara, ale uzyskanie środków na rzecz osób uprawnionych. Zawsze powinniśmy pamiętać, iż dążenie do podniesienia efektywności ściągalności alimentów jest sprawą nas wszystkich. Nowelizacja rozwiązań w zakresie prawa karnego w Polsce ma na celu poprawę odzyskiwania alimentów i zmniejszenie luki w budżecie państwa.


Słowa kluczowe


przestępstwo niealimentacji; społeczne koszty; kodeks karny; uporczywość; sankcja karna.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski A., Przestępczość w cyberprzestrzeni Prawne środki przeciwdziałania zjawisku w Polsce na tle projektu konwencji Rady Europy, Toruń 2001.

Bieżuński M., Bieżuński P., Pomoc osobom uprawnionym do alimentów, Warszawa 2009.

Bieniek P., Cichocki S., Szczepaniec M., Czynniki ekonomiczne a poziom przestępczości – badanie ekonometryczne, «Zeszyty Prawnicze» 12.1/2012.

Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2001.

Bocheński M., Populizm penalny w polskim wydaniu – rzecz o kryminologicznej problematyce ustawy o postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie, «CPKiNP» 19.1/2015.

Bojarski T., Polskie prawo karne Zarys części ogólnej, Warszawa 2008.

Czyż E., Dzieci w prostytucji i pornografi Wybrane materiały ze Światowego Kongresu, Sztokholm 1996, Warszawa 1996.

Dadak W., Ryzyko wiktymizacji uczestników obrotu gospodarczego przestępstwami gospodarczymi, «CPKiNP» 14.2/2010.

Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2011.

Giętkowski R., Skutki uchylania się od odbywania kary ograniczenia wolności, «PiP» 51.7/2006.

Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2009.

Hołyst B., Wiktymologia, Warszawa 2006.

Hypś S., Komentarz do artykułu 209 kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2016, komentarz elektroniczny – system informacji prawnej Legalis.

Ignaczewski J., Uwagi wstępne, [w:] Alimenty Komentarz, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2011.

Konieczniak P., Czyn jako podstawa odpowiedzialności w prawie karnym, Kraków 2002.

Koredczuk J., Znaczenie kodeksu karnego z 1932 r dla rozwoju nauki i prawa karnego w Polsce w XX wieku, «Zeszyty Prawnicze» 11.2/2011.

Krzemiński Z., Alimenty i ojcostwo: komentarz, Warszawa 2008.

Małecki M., Przestępstwo niealimentacji w perspektywie zmian (uwagi do rządowego projektu nowelizacji art 209 k k z 28 października 2016 r.), «CPKiNP» 20.4/2016.

Mazowiecka L., Prawo do informacji podstawowym prawem ofiary przestępstwa, «Zeszyty Prawnicze» 16.1/2016.

Migdał J., Perspektywy kary pozbawienia wolności w polskim systemie penitencjarnym, «CPKiNP» 12.1/2008.

Mozgawa M., Komentarz do art 209 k k , [w:] Kodeks karny Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015.

Samborski E., Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Warszawa

Siemkowicz P., Przestępstwa o charakterze pedoflskim i przeciwko wolności seksualnej popełniane przez internet w ujęciu polskiego kodeksu karnego, «CPKiNP» 15.1/2011.

Sobczak J., Zgwałcenie w przekazie internetowym, [w:] Przestępstwo Zgwałcenia, red. M. Mozgawa, Warszawa 2012.

Szczepaniec M., Kontrowersje wokół wpływu warunków ekonomicznych na poziom przestępczości, «CzPKiNP» 15.4/2011.

Szczepaniec M., Teoria ekonomiczna w prawie karnym, Warszawa 2012.

Szczepaniec M., Komputer jako narzędzie przestępstwa, «Zeszyty Prawnicze» 12.2/2012.

Szczepaniec M., Bezrobocie jako czynnik kształtujący wskaźniki przestępczości, «Zeszyty Prawnicze» 12.3/2012.

Szewczyk M., Przestępstwo niealimentacji, [w:] Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, red. J. Warylewski, Warszawa 2015.

Szymanowska A., Stosunek społeczeństwa polskiego do zachowań patologicznych, kontrowersyjnych i przestępczych, «CPKiNP» 11.1/2007.

Warylewski J., Wymiar sprawiedliwości karnej w Polsce – diagnoza statystyczno-kryminalna wybranych aspektów, [w:] Między nauką a praktyką prawa karnego Księga jubileuszowa Profesora Lecha Gardockiego, red. Z. Jędrzejewski, M. Królikowski, Z. Wiernikowski, S. Żółtek, Warszawa 2014.

Wojciechowska J., Art 202 Rozpowszechnianie pornografii, [w:] Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci i nietykalności cielesnej Rozdziały XXIII, XXIV, XXV i XXVII kodeksu karnego, red. B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska, Warszawa 2001.

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne Część ogólna, Kraków 2013.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.