THE ‘USUS’ AS A WAY TO PUT A WOMAN UNDER THE AUTHORITY OF HER HUSBAND

Magdalena Chmielecka

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2019.19.2.09

Abstrakt


The article addresses issues relating to the institution of usus, which was one of the ways a woman could be put under her husband’s authority and power. One of the points discussed is the origin of this institution. I consider the signifcance of the location of usus in the source documents. The fundamental question in research on usus is the determination of the date on which a period of usus started, in other words usus was treated as a sort of usucaption, which implied a date on which it would finish. I also discuss issues connected with usurpatio trinoctii.


Słowa kluczowe


usus; manus mariti; usurpatio trinoctii; marriage; a husband’s power and authority over his wife.

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Albanese B., ‘Trinoctio abesse’ e XII Tavole, «AUPA» 48/2003, p. 24-30.

Benincasa Z., ‘Deductio in domum mariti’ a zawarcie iustum matrimonium «Zeszyty Prawnicze» 13.2/2013, p. 7-24.

Betti E., Diritto romano, I, Padova 1935.

Bonfante P., Corso di diritto romano, I, Diritto di famiglia, Milano 1963.

Brini G., Matrimonio e divorzio nel diritto Romano, II, Bologna 1888.

Cantarella E., L’‘usus’ e la ‘conventio in manum’, «Labeo» 41/1995, p. 434-448.

Capogrossi Colognesi L., Matrimonium, manus e trinoctium, [in:] Marriage: Ideal – Law – Practice: Proceedings of a Conference Held in Memory of Henryk Kupiszewski, Warszawa 2005, p. 63-81.

Ciuła D., Najstarsze przyczyny rozwodu w prawie rzymskim, [in:] Wokół problematyki rozwodu w prawie rzymskim Henrico Insadowski (1888-1946) ‘In memoriam’, Lublin 2007, p. 53-71.

Clark C.E., History of Roman private law, Cambridge 1919.

Fayer C., La familia romana Aspetti giuridici ed antiquari Sponsalia Matrimonio Dote Parte seconda, Roma 2005.

Ferrini C., Manuale di Pandette, I, Milano 1904.

Fiori R., Materfamilias, «BIDR» 96-97/1993-1994, p. 455-498.

Gardner J. F., Women in Roman Law and Society, London-Sydney 1986.

Grubbs J. E., Women and the law in the Rome Empire, London-New York 2002.

Hersh K.K., Te Roman Wedding Ritual and Meaning in Antiquity, Cambridge 2010.

Insadowski H., Rzymskie prawo małżeńskie a chrześcijaństwo, Lublin 1935.

Kaser M., Römisches Privatrecht, München 1986.

Kolańczyk K., Prawo rzymskie5, Warszawa 2000.

Kunkel W., Das Konsilium im Hausgericht, «ZSS» 83/1966, p. 219-251.

Kunkel W., Mater familias, «RE» 14.2/1930, p. 2183-2184.

Kuryłowicz M., Prawo i obyczaje z starożytnym Rzymie, Lublin 1994.

Kuryłowicz M., Wokół istoty małżeństwa rzymskiego, [in:] ‘Finis legis Christus’ Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, II, Warszawa 2009, p. 1141-1153.

Levy E., Hergang der römischen Ehescheidung, Weimar 1925.

Linderski J., Religious Aspects of the Conflict of the Orders: Te Case of confarreatio, [in:] Social Struggles in Archaic Rome New Perspectives on the Conflict of the Orders, ed. K.A. Raauflaub, Berkeley 1986, p. 542-559.

Litewski W., Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1994.

Longo C., Diritto di famiglia, Milano 1934.

Łukasiewicz J., Sytuacja majątkowa małżonków w prawie rzymskim antycznym, «Roczniki nauk prawnych» 18.2/2008, p. 157-171.

Mossakowski W., ‘Iudicum domesticum’ w okresie Republiki Rzymskiej, [in:] Rodzina w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie, ed. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1995, p. 85-93.

Piro I., ‘Usu in manum convenire’, Napoli 1994.

Rozwadowski W., Istota małżeństwa w starożytnym Rzymie, «Gdańskie Studia Prawnicze» 14/2005, p. 773-784.

Rozwadowski W., ‘Manus mariti’ in the Light of ‘Gaius Institutiones’, [in:] Marriage: Ideal – Law – Practice: Proceedings of a Conference Held in Memory of Henryk Kupiszewski, Warszawa 2005, p. 161-174.

Rozwadowski W., Prawo rzymskie Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Warszawa 1991.

Rozwadowski W., Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Warszawa 1991.

Rykaczewski E., Mowy Marka Tulliusza Cycerona Przekład, II, Paryż-Warszawa-Poznań 1970.

Sanna M.V., Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico ‘Matrimonium iustum – matrimonium iniustum’, Napoli 2012.

Sohm R., Instytucje, historia i system Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1925.

Talamanca M., Instituzioni di diritto romano, Milano 1990.

Watson A., Studies in Roman Private Law, London 1991.

Wołodkiewicz W., Attorno al signifcato della nozione di ‘mater familias’, [in:] Studi in onore di C. Sanflippo, III, Milano 1983, p. 735-756.

Wołodkiewicz W., ‘Materfamilias’, «CPH» 16.1/1964, p. 103-142.

Volterra E., Il preteso tribunale domestico in diritto romano, «Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche» 2/1948, s. 108-153.

Volterra E , La conception du mariage d’après les juristes romanis, Padova 1940.

Volterra E, Lezioni di diritto Romano Il matrimonio Romano, Rome 1960 – 61.

Zabłocka M., ‘Confarreatio’ w ustawodawstwie pierwszych cesarzy rzymskich, «Prawo Kanoniczne» 31.1-2/1988, p. 237-246.

Zabłocka M., Przemiany prawa osobowego i rodzinnego w ustawodawstwie dynastii julijsko-klaudyjskiej, Warszawa 1987.

Zabłocka M., Zanikanie instytucji ‘tutela mulierum’ w prawie rzymskim, «Prawo Kanoniczne» 30.3-4/1987, p. 240-252.

Zabłocka M., Zabłocki J., Ustawa XII Tablic Tekst – Tłumaczenie – Objaśnienia3, Warszawa 2013.

Zabłocki J., ‘Consensus facit nuptias’, [in:] Marriage: Ideal – Law – Practice: Proceedings of a Conference Held in Memory of Henryk Kupiszewski, Warszawa 2005, p. 235-241.

Zabłocki J., Il concetto di ‘mater familias’ in caso di arrogazione, [in:] ‘Mater familias’ Scritti romanistici per Maria Zabłocka, ed. Z. Benincasa, J. Urbanik, Warszawa 2016, p. 1199-1205.

Zabłocki J., Rodzina Rzymska w świetle ‘Noctes Atticae’ Aulusa Gelliusa, [in:] Rodzina w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie, ed. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1995, p. 45-51.

Zabłocki J., Zgoda małżeńska w prawie rzymskim, [in:] ‘Honeste vivere’… Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, Toruń 2001, p. 301-312.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.