Data publikacji : 2019-10-09

NAJCIĘŻSZE PRZESTĘPSTWA SZARIATU (‘HUDUD’) W ŚWIETLE UWAG ZAWARTYCH W KLASYCZNYM PODRĘCZNIKU ‘UMDAT AL-SALIK’ AL-MISRIEGO

Przemysław KubiakDział: Artykuły

Abstrakt

Do źródeł poznania szariatu, oprócz Koranu oraz tekstów sunny, należą również dzieła jurysprudencji islamskiej. Umdat al-Salik jest podręcznikiem tego świętego prawa napisanym w XIV wieku n.e. przez Ahmad ibn Naqib al-Misriego i jest jednym z najbardziej godnych zaufania dzieł szafickiej szkoły prawniczej. Jego tłumaczenie na język angielski dokonane przez N.H.M. Kellera zostało uznane przez autorytety świata muzułmańskiego za dzieło wartościowe i wiarygodne. Uzyskało również akceptację rządów kilku państw muzułmańskich. Podręcznik ten zawiera między innymi opis szczegółowych regulacji dotyczących najpoważniejszych przestępstw prawa islamskiego - hudud. Bezpośrednio godzą one w islam oraz całą społeczność muzułmańską, a karane są z mocy boskiego nakazu. Źródłem ich penalizacji każdorazowo musi być Koran lub sunna. W ich wypadku sędzia nie ma swobody w zakresie wymiaru kary, stwierdza jedynie winę oskarżonego, a sankcja karna jest sztywno określona w źródłach i nie można jej zmienić. Zaliczyć można do nich: cudzołóstwo (zina), oskarżenie o cudzołóstwo bez wymaganych zeznań świadków (qadhf), kradzież (sariqa), rozbój (hirabah albo tariq), picie alkoholu (khamr), bunt przeciw kalifowi (baghy) oraz apostazję (riddah).

Słowa kluczowe

szariat ; islamskie prawo karne ; „Umdat al-Salik” ; hudud ; „Wsparcie dla podróżującego”.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Ośwaidzczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie