Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

PŁATNOŚCI W RAMACH SYSTEMÓW WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO W SPRAWACH O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

Agnieszka Ogrodnik-Kalita

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.10

Abstrakt


Artykuł podejmuje problematykę płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego jako istotnego problemu w postępowaniach o podział majątku wspólnego małżonków. Zagadnienie to nie jest właściwie zauważane w doktrynie, chociaż budzi rozbieżności w orzecznictwie. Autorka wyróżnia płatności, które zostały pobrane przed ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej i te, które zostały pobrane już po ustaniu wspólności, a przed podziałem majątku wspólnego. Poddaje krytycznej analizie dwa orzeczenia Sądu Najwyższego, dotyczące możliwości rozliczenia dopłat unijnych przez byłych małżonków, a także liczne rozstrzygnięcia, wydane w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków. Ważnym procesowym zagadnieniem, analizowanym w opracowaniu jest ustalenie przez sąd faktu uzyskania dopłat przez jednego z małżonków, a także ich wysokości. Przeprowadzone rozważania pozwoliły stwierdzić, że w sprawach o podział majątku wspólnego, w sytuacjach w których małżonkowie pobierali dopłaty unijne, nie powinien mieć miejsca automatyzm rozstrzygnięcia i zawsze należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.


Słowa kluczowe


dopłaty unijne; współwłasność; posiadanie; grunty rolne; małżeństwo.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciepła H., Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności ustawowej w orzecznictwie Sądu Najwyższego, «Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego» 821.6/2014, s. 91-99.

Gniewek E., Prawo rzeczowe, Warszawa 2014.

Ignatowicz J., Orzekanie w procesie rozwodowym o małżeńskich sprawach majątkowych w świetle orzecznictwa, [w:] J. Ignatowicz, Ochrona posiadania i inne wybrane prace, red. M. Nazar, K. Stefaniuk, Warszawa 2014, s. 551-590.

Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo rzeczowe, Warszawa 2006.

Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, «Lex» 2017.

Kalita T., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2013 r. (sygn. akt P 40/12), «Prawo Europejskie w Praktyce» 123.9/2014, s. 79-85.

Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, «Lex» 2015.

Kodeks cywilny. Komentarz, II: Własność i inne prawa rzeczowe, red. J. Gudowski, Warszawa 2016.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz LEX, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, «Lex» 2013.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. J. Wierciński, Warszawa 2014.

Komentarze Prawa Prywatnego, V: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2017.

Ogrodnik-Kalita A., Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego a ustawowy ustrój majątkowy, «Prawo Europejskie w Praktyce» 147.9/2016, s. 7-14.

Skiepko K., Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków, Warszawa 2015.

Słyk J., Godlewska D., Orzekanie o podziale majątku wspólnego małżonków w świetle badań aktowych, «Zeszyty Prawnicze» 12.2/2012, s. 73-97.

Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2018.

Sokołowski T., Współposiadanie składników majątku wspólnego przez małżonków, [w:] Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, red. M. Nazar, Lublin 2015, s. 351-375.

Stecki L., Ustanie ustawowej wspólności małżeńskiej majątkowej, Poznań 1968.

Studzińska J., Sądowy podział majątku wspólnego małżonków – wybrane problemy praktyczne, [w:] Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, red. J.M. Łukasiewicz, A.A. Arkuszewska, A. Kościółek, Toruń 2017, s. 492-515.

Urbańska-Łukaszewicz A., Zastosowanie art. 231 k.c. w postępowaniu w sprawie o podział majątku wspólnego, [w:] Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, red. M. Nazar, Lublin 2015, s. 481-493.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.