Open Access Dostęp otwarty  Restricted Access Dostęp przez subskrypcję

DOPUSZCZALNOŚĆ UMOWNEGO KSZTAŁTOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACODAWCY ZA WYPADEK PRZY PRACY

Paweł Czarnecki

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2019.19.3.11

Abstrakt


Przedmiotem artykułu są rozważania na temat możliwości zawierania między pracodawcą a pracownikiem umów łagodzących tzw. uzupełniającą odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy. Szczególna uwaga poświęcona została odpowiedzialności za szkodę na osobie i szkodę niemajątkową. Autor rozważa możliwość łagodzenia odpowiedzialności zarówno w reżimie kontraktowym jak i deliktowym odnotowując obecne w doktrynie prawa cywilnego poglądy odnośnie do dopuszczalności tego rodzaju modyfikacji


Słowa kluczowe


odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy; umowna modyfkacja zasad ponoszenia odpowiedzialności; odpowiedzialność za wypadek przy pracy.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barzycka-Banaszczyk M., Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy, Warszawa 2017.

Borysiak W., Komentarz do art. 471 k.c., [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, IIIA: Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna, red. K. Osajda, Warszawa 2017.

Gersdorf M., Raczkowski M., Przemiany odpowiedzialności pracodawcy za szkodę wywołaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, [w:] Prawo ochrony pracy – współczesność i perspektywy rozwoju, red. T. Wyka, M.A. Mielczarek, Warszawa 2017, s. 82-96.

Jankowiak J., Glosa do wyroku SN z dnia 3 grudnia 2010 r., I PK 124/10, «Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa» 4/2011, s. 143-151.

Kaliński M., Odpowiedzialność odszkodowawcza, [w:] System Prawa Prywatnego, VI: Prawo zobowiązań – część ogólna2, red. A. Olejniczak, Warszawa 2014, s. 1-214.

Łętowska E., Zbieg norm w prawie cywilnym, Warszawa 2002.

Nesterowicz M., Podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej zakładu leczniczego i lekarza, «Prawo i Medycyna» 1/1999, s. 110-120.

Ostaszewski W., Odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy, Toruń 2015.

Pisarczyk Ł., Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę spowodowaną wypadkiem przy pracy, [w:] Z problematyki odpowiedzialności za szkodę, red. G. Bałtruszajtys, «Studia Iuridica» 47/2007, s. 203-219.

Pyziak-Szafnicka M., Wygaśnięcie zobowiązań, [w:] System Prawa Prywatnego, VI: Prawo zobowiązań – część ogólna2, red. A. Olejniczak, Warszawa 2014, s. 1459-1618.

Safjan M., Komentarz do art. 443 k.c., [w:] Kodeks cywilny, I: Komentarz do art. 1-449(10)8, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015.

Sanetra W., Odpowiedzialność według prawa pracy. Pojęcie, zakres, dyferencjacja, Wrocław 1991.

Szubert W., Ubezpieczenie od wypadków przy pracy w perspektywie rozwojowej, «Państwo i Prawo» 5.10/1950, s. 76-103.

Ślebzak K., Uzupełniająca odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, [w:] Studia z prawa pracy. Księga pamiątkowa ku czci docenta Jerzego Logi, red. Z. Góral, Łódź 2007, s. 137-151.

Śmieja S., Zbieg roszczeń, [w:] System Prawa Prywatnego, VI: Prawo zobowiązań – część ogólna 2, red. A. Olejniczak, Warszawa 2014, s. 688-696.

Witoszko W., Odpowiedzialność pracodawcy w razie dochodzenia uzupełniających roszczeń cywilnoprawnych z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, «Praca i Zabezpieczenie Społeczne» 11/2008, s. 19-26.

Zagrobelny K., Komentarz do art. 473 k.c., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz6, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2014.

Zelek M., Komentarz do art. 437 k.c., [w:] Kodeks cywilny, II: Komentarz do art. 353-626 2, red. M. Gutowski, Warszawa 2019.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.