TRANSFORMACJA USTROJOWA A CIĄGŁOŚĆ INSTYTUCJI PRAWNYCH – UWAGI TEORETYCZNE

Rafał Mańko

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2016.16.2.01

Abstrakt


Systemic Transformation and the Continuity of Selected Legal Institutions


Summary


Despite a systemic transformation a number of legal institutions servive. The existing conceptual framework does not account sufficiently for this phenomenon, hence the need to introduce and refine the concept of ‘legal survival,’ as applicable to a legal institution characterised by normative continuity, though often attended by a political, economic, social or ideological change in its social function.


Słowa kluczowe


transformacja; instytucje prawne; ciągłość normatywna; funkcja społeczna; relikty prawne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Althusser L., Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, Warszawa 2006

Balbus I.D., Commodity Form and Legal Form: An Essay on the Relative Autonomy of Law, «Law and Society Review» 11/1977

Bardach J., Recepcja w historii państwa i praw [w:] Themis a Clio czyli prawo

a historia, Warszawa 2001

Bator A., [w:] Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny2, red.

A. Bator, Warszawa 2008

Berger P., Luckmann T., The Social Construction of Reality: A Treatise in the

Sociology of Knowledge, London 1991 [1966]

Bogucka I., Funkcje prawa. Analiza pojęcia, Kraków 2000

Borucka-Arctowa M., Z zagadnień społecznego badania prawa, Kraków 1962

Borucka-Arctowa M., Poglądy na funkcje społeczne prawa w świetle badań

empirycznych, «Państwo i Prawo» 36.5/1981

Collins H., Marxism and Law, London 1982

Finnis J., Revolutions and the Continuity of Law, [w:] Philosophy of Law:

Collected Essays, IV, Oxford 2011

Gerring J., Social Science Methodology. A United Framework, Cambridge 2012

Giaro T,. Legal Tradition of Eastern Europe. Its Rise and Demise, «Comparative

Law Review» 2.1/2011

Giaro T., Roman Law Always Dies with a Codification, [w:] Roman Law and

European Legal Culture, red. A. Dębiński, M. Jońca, Lublin 2008

Giaro T., Some Prejudices About the Legal Tradition of Eastern Europe, [w:]

Comparative Law in Eastern and Central Europe, red. B. Sitek i in., Cambridge 2013

Gillespie J., Nicholson P., (red.). Law and Development and the Global

Discourses of Legal Transfers, Cambridge 2012

Glenn H.P., Concept of a Legal Tradition, «Queen’s Law Journal» 34/2008-2009

Glenn H.P., Legal Traditions of the World5, Oxford 2014

Graziadei M., Comparative Law as the Study of Transplants and Receptions,

[w:] The Oxford Handbook of Comparative Law, red. M. Reimann, R. Zimmermann, Oxford 2008 [2006]

Gromski W., [w:] Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny2,

red. A. Bator, Warszawa 2008

Grzybowski T., Wpływ zmian prawa na jego wykładnię, Warszawa 2013

Kozak A., Granice prawniczej władzy dyskrecjonalnej, Wrocław 2002

Kozak A., Myślenie analityczne w nauce prawa i praktyce prawniczej, Wrocław

Krzynówek J., Tradycje prawne Europy, [w:] Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, red. E. Piontek, Warszawa 2003

Kupiszewski H., Prawo rzymskie a współczesność, Bielsko-Biała 2013 [1989]

Kuryłowicz M., Prawo rzymskie: historia, tradycja, współczesność, Lublin 2003

Leszczyński L., Generalne klauzule odsyłające, Kraków 2001

Łopatka A., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1969

Mańko R., «Reality Is for Those Who Cannot Sustain the Dream»: Fantasies

of Selfhood in Legal Texts, «Wroclaw Review of Law, Administration and

Economics» 4.2/2015 (w druku)

Mańko R., «We Do Not Recognise Anything ‘Private’»: Public Interest and

Private Law Under the Socialist Legal Tradition and Beyond, [w:] Private

Interest and Public Interest in European Legal Tradition, red. B. Sitek i in.,

Olsztyn 2015

Mańko R., Is the Socialist Legal Tradition «Dead and Buried»? The Continuity

of Certain Elements of Socialist Legal Culture in Polish Civil Procedure, [w:]

Private Law and the Many Cultures of Europe, red. T. Wilhelmsson i in.,

Alphen aan den Rijn 2007

Mańko R., Koncepcja interpelacji ideologicznej a krytyczny dyskurs o prawie,

«Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej» 8/2014

Mańko R., Legal Survivals: A Conceptual Tool for Analysing Post-Transformation Continuity of Legal Culture, [w:] Tiesību efektivitāte postmoderna sabiedrībā [Skuteczność prawa w społeczeństwie ponowoczesnym], Rīga 2015

Mańko R., Prawo rzymskie jako źródło prawa w Afryce Południowej, «Zeszyty

Prawnicze» 3.1/2003

Mańko R., Relikty w kulturze prawnej. Uwagi metodologiczne na tle pozostałości epoki socjalizmu realnego w polskim prawie prywatnym, «Przegląd Prawa i Administracji» 102/2015

Mańko R., Sądowe stosowanie Corpus Iuris Civilis w Afryce Południowej

w świetle wybranego orzecznictwa, «Zeszyty Prawnicze» 4.1/2004

Mańko R., Survival of the Socialist Legal Tradition? A Polish Perspective’,

«Comparative Law Review» 4.1/2013

Mańko R., The Cooperative Member’s Proprietary Right to an Apartment:

A Legal Survival of the Period of Actually Existing Socialism in Polish Private

Law, «Zeszyty Prawnicze» 15.4/2015

Mańko R., Weeds in the Gardens of Justice? The Survival of Hyperpositivism in

Polish Legal Culture as a Symptom/«Sinthome», «Pólemos: Journal of Law,

Literature and Culture» 7.2/2013

Opałek K., Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, Warszawa 1986, s. 211-212

Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa,

Warszawa 1994

Renner K., The Institutions of Private Law and their Social Functions, London

[1904]

Sacco R., Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Instalment I of II), «American Journal of Comparative Law» 39.1/1991

Sacco R., Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (Instalment II of II), «American Journal of Comparative Law» 39.2/1991

Sayare S., de la Baume, D. In France, Civil Unions Gain Favor Over Marriage, «New York Times» 15.XII.2010 r., dostęp online: http://www.nytimes.com/2010/12/16/world/europe/16france.html?pagewanted=all&_r=0 (27/1/2016)

Sitek B., Prawo rzymsko-holenderskie. Współczesne stosowanie prawa rzymskiego, [w:] Dzieje wymiaru sprawiedliwości, red. T. Maciejewski, Koszalin

Stępień M., Systemowość prawa europejskiego, Poznań 2008

Sulikowski A., Posthumanizm a prawoznawstwo, Opole 2013

Sulikowski A., Wstęp do prawoznawstwa. Krótki kurs, Wałbrzych 2007

Šulmane D., Versatility of Effects of Legal Provisions, [w:] Quality of Legal Acts

in Contemproary Legal Space, red. J. Rozenfelds i in., Riga 2012

Tamanaha B.Z., Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism and a Social Theory

of Law, Oxford 1997

Watson A., Legal Transplants: An Approach to Comparative Law2 [1974],

Athens-London, 1993

Wołodkiewicz W., I cambiamenti del codice civile polacco dopo 1989 possono

essere trattati come segno del ritorno alla tradizione romanistica?, [w:] The

Roman Law Tradition in Societies in Transition, red. P. Bělovský, M. Skřejpek, Praha 2003

Wołodkiewicz W., Rzymskie korzenie współczesnego prawa cywilnego, Warszawa 1978

Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988

Zabłoccy M. i J., Ustawa XII Tablic. Tekst – tłumaczenie – objaśnienia3,

Warszawa 2013

Zedler F., Co dalej z kodeksem postępowania cywilnego?, [w:] Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego, Kraków 2006.

Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980

Zweigert K., Kötz H., Introduction to Comparative Law3, Oxford 1998.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.