UŻYWANIE DRONÓW W CELU ZWALCZANIA TERRORYZMU ŚWIETLE ‘IUS AD BELLUM’

Łukasz Kułaga

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2016.16.2.07

Abstrakt


The Use of Drones in Combating International Terrorism from the Perspective of ‘ius ad bellum’

Summary
The increasing practice of using armed unmanned aerial vehicles (military UAVs, commonly known as drones) by some countries to eliminate suspected terrorists raises a number of controversies from the perspective of international law. These controversies are also related to the specific features of military UAVs, which make it possible to kill targeted individuals without risk to the military personnel of the country concerned, and thereby may encourage the abusive interpretation of the applicable legal regulations. This article discusses these issues from the perspective of ius ad bellum, in particular the right to self-defence. It shows the main controversial points on the scope of invoking the right to self-defence in such cases, in particular the possibility of invoking the right to self-defence in response to an attack by a non-state entity, the question of pre-emptive self-defence, the importance of the severity of the force used as a condition allowing for the use of force in self-defence, and the relevance of the principles of proportionality and necessity. The article also presents an outline of the vast and highly controversial issues associated with the definition of terrorism from the point of view of international law.


Słowa kluczowe


bezzałogowe samoloty latające; terroryzm międzynarodowy; samoobrona; atak ze strony podmiotu niepaństwowego; samoobrona wyprzedzająca

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akande Dapo, Classification of conflicts: relevant legal concepts, [w:] International Law and the Classification of Conflicts, red. E. Wilmshurst, Oxford 2012, s. 32-79

Alston Philip, The CIA and Targeted Killings Beyond Borders, «Harvard

National Security Journal» 2/2011, s. 284-446

Bieńkowski Wojciech, Bezzałogowe aparaty latające na polu walki – nowe wyzwanie dla prawa wojennego czy powtórka z historii, «Międzynarodowe Prawo Humanitarne» IV/2013, s. 147-167

Bothie Michael, Terrorism and the Legality of Pre-emptive Force, «EJIL»

2/2003, s. 227-240

Czapliński Władysław, Reforma ONZ – zasady użycia siły w stosunkach

międzynarodowych, [w:] Organizacja Narodów Zjednoczonych – bilans i perspektywy, red. J. Symonides, Warszawa 2006, s. 672-688

Czapliński Władysław Odpowiedzialność za naruszenia prawa międzynarodowego w związku z konfliktem zbrojnym, Warszawa 2009

Czapliński Władysław, Wyrozumska Anna, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2014

Deeks Ashley, Unwilling or unable: toward a normative framework for extra-

-territorial self-defence, «Virginia Journal of International Law» 5.3/2012,

s. 483-550

Dill Janina, The 21st-Century Belligerent’s Trilemma, «European Journal of

International Law» 26.1/2015, s. 83-108

Duffy Helen, The war on terror and the framework of international law,

Cambridge 2005

Green James, The ‘ratione temporis’ elements of self-defence, «Journal on the

Use of Force and International Law» 2.1/2015, s. 97-118

Kowalski Michał, Prawo do samoobrony jako środek zwalczania terroryzmu

międzynarodowego, Warszawa 2013

Kowalski Michał, ‘Ius ad bellum’ a systemowy charakter prawa międzynarodowego, [w:] Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa, red. R. Kwiecień, Lublin 2015, s. 167-205

Kranz Jerzy, Między wojną a pokojem: świat współczesny wobec użycia siły

zbrojnej, [w:] Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej – dylematy prawa

i polityki, Warszawa 2009, red. J. Kranz, s. 81-241

Menkes Jerzy, O zaletach poprzedzania kwalifikacji prawnej czynów analizą

stanów faktycznych – uwag kilka, «Międzynarodowe Prawo Humanitarne»

IV/2013, s. 12-32

Sofaer Abraham, On the Necessity of Pre-emption, «EJIL» 14.2/2003, s. 209-226

Tams Christian, The Use of Force against Terrorists, «EJIL» 20.2/2009, s. 359-397

Warren Aiden, bode Ingivild, Governing the Use-of-Force in International

Relations: The Post-9/11 Challenge on International Law, Palgrave Macmillan 2014

Wood Michael, The Law on the Use of Force: Current Challenges, «Singapore

Year Book of International Law» 11/2007

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.