CRIMINAL LIABILITY IN POLISH LAW FOR FAILURE TO TAKE ACTION TO PREVENT A SUICIDE

Julia Kosonoga-Zygmunt

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/zp.2016.16.2.09

Abstrakt


Odpowiedzialność karna za nieprzeszkodzenie samobójstwu w polskim prawie karnym
Streszczenie
Artykuł został poświęcony problematyce nieprzeszkodzenia samobójstwu w polskim prawie karnym. Zagadnienie to ma charakter interdyscyplinarny i bardzo złożony. Ramy niniejszego opracowania
pozwoliły na prezentację jedynie wybranych kwestii szczegółowych, takich jak: pojęcie nieprzeszkodzenia samobójstwu, prawo podmiotowe do samobójstwa oraz kwalifikacja prawna nieprzeszkodzenia samobójstwu. W świetle zaprezentowanych rozważań przyjęto, że zagadnienie odpowiedzialności karnej za nieprzeszkodzenie samobójstwu, rozumiane szeroko, jako niepodjęcie akcji ratowniczej w trakcie realizowanego już zamiaru pozbawienia się życia, jak i nieodwrócenie skutków takiego zamachu, kształtuje się odmiennie w zależności od statusu podmiotu dopuszczającego się zaniechania. Chronionemu z perspektywy jednostki prawu do życia odpowiada po stronie ogółu obowiązek ochrony życia, tj jednostka ma prawo do życia, wszyscy inni mają natomiast obowiązek, by je chronić.


Słowa kluczowe


uicide; the guarantor; failure to take action to prevent a suicide; liability for material crimes of nonfeasance; criminal withdrawal of assistance

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1978

System prawa karnego, IV. 1: O przestępstwach w szczególności, red. Andrejew I., Kubicki L., Waszczyński J., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk Łódź 1985

Barczak-Oplustil A., Sprzeciw wobec podjęcia działań ratujących życie wyrażony względem gwaranta niebędącego lekarzem. Zarys problemu, «Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych» 4/2011, s. 59-76

Bielski M., Prawnokarne przypisanie skutku w postaci konkretnego narażenia

na niebezpieczeństwo, «Przegląd Sądowy» 4/2005, s. 119-133

Buchała K., Przestępne zaniechanie udzielenia pomocy w niebezpieczeństwie

grożącym życiu człowieka, «Państwo i Prawo» 15.12/1960, s. 996-1008.

Chybiński O., Gutekunst W., Świda W., Prawo karne. Część szczególna,

Wrocław 1980

Daszkiewicz K., Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Rozdział XIX Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000

Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, III,

Warszawa 2003

Giezek J., Kokot R., Granice ludzkiego życia a jego prawna ochrona, [w:] Prawa

i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. Banaszak B., Preisner A.,

Warszawa 2002, s. 101-117

Giezek J., Glosa do post. SN z 3 czerwca 2004 r., V KK 37/04, «Palestra» 50.1-

/2005, s. 262-272

Grabowski R., Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym,

Rzeszów 2006

Gross A., Samobójstwa wspólne, «Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii» 3-4/1990, s. 178-182

Janica J., Rydzewska M., Samobójstwa rozszerzone w materiale Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku (1955-1988), «Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii» 2/1990, s. 118-121

Kokot R., Zabójstwo kwalifikowane, Prawo CCLXXV, Wrocław 2001

Kokot R., O przestępnym i nieprzestępnym zaniechaniu udzielenia pomocy

w niebezpieczeństwie w ujęciu kodeksu karnego z 1997 r. Część I, [w:] Nowa

kodyfikacja prawa karnego, XXIX, Wrocław 2013, s. 45-72

Kosonoga-Zygmunt J., Źródła prawnokarnego obowiązku przeszkodzenia

samobójstwu. Część I, «Ius Novum» 4/2014, s. 34-57

Kosonoga-Zygmunt J., Źródła prawnokarnego obowiązku przeszkodzenia

samobójstwu. Część II, «Ius Novum» 1/2015, s. 36-49

Kosonoga-Zygmunt J., Obowiązek udzielenia pomocy w przypadku sprzeciwu

osoby zagrożonej w świetle art. 162 Kodeksu karnego, «Zeszyty Prawnicze»

1/2015, s. 137 -158

Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Cześć ogólna. Komentarz

do artykułów 1-31, I, Warszawa 2010

Kulesza J., Przestępstwo nieudzielenia pomocy w niebezpieczeństwie. Art. 162

k.k. na tle uwag dotyczących § 323c niemieckiego kodeksu karnego, Łódź 2008

Kulesza J., Przestępstwo nieudzielenia pomocy w niebezpieczeństwie (art. 162

k.k.), «CzPKiNP» 2/2008, s. 163-180.

Kulesza J., Nieudzielenie pomocy samobójcy w świetle art. 162 kodeksu karnego, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego.

Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu,

red. A. Michalska-Warias A., Nowikowski I., Piórkowska-Flieger

J., Lublin 2011, s. 399-414

Majewski J., Prawnokarne przypisywanie skutku przy zaniechaniu. Zagadnienia węzłowe, Kraków 1997

Malczewski J., Problemy z prawną kwalifikacją pomocy lekarskiej do samobójstwa, «Prokuratura i Prawo» 11/2008, s. 20-35

Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Kraków 2006

Paprzycki L. K., Granice ochrony życia i zdrowia, «Rzeczpospolita» z 20 lutego

r., s. 18

Płachta M., „Prawo do umierania”? Z problematyki regulacji autonomii jednostki w sprawach śmierci i umierania, «Państwo i Prawo» 3/1997, s. 53-64

Safjan M., Granice autonomii człowieka w prawie współczesnym (Wykład

wygłoszony 16 kwietnia 2002 r.), [w:] Axer J., Balcerowicz L., Geremek B.,

Hołówka J., Kołakowski L., Michnik A., Modzelewski K., Myśliwiec K., Safjan M., Siwiński W., Węgleński P., Wolszczan A., Wróblewski A.K., Zoll A., Uniwersyteckie wykłady na koniec starego początek nowego tysiąclecia, Warszawa 2004, s. 134-155

Sawicki J., Przymus leczenia, eksperyment, udzielanie pomocy i przeszczep

w świetle prawa, Warszawa 1966

Stefański R.A., Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie

prawa karnego materialnego, prawa karnego wykonawczego, prawa karnego

skarbowego i prawa wykroczeń za 2002 r., «Wojskowy Przegląd Prawniczy»

/2003, s. 64-126

Stefański R.A. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015

Śliwowski J., Prawo karne, Warszawa 1979

Varaut J. M., Możliwe lecz zakazane. O powinnościach prawa, Warszawa 1996

Wąsek A., Prawnokarna problematyka samobójstwa, Warszawa 1982

Wąsek A., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117-221, I, Warszawa 2010

Wojciechowski J., Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997

Wyrembak J., Glosa do uchwały SN z dnia 22 listopada 2002 r., I KZP 41/02,

«Wojskowy Przegląd Prawniczy» 4/2006, s. 121-127

Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, II: Komentarz do

art. 117-277 k.k., Kraków 2006

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.