Vol 14, Nr 4 (2014)

Spis treści

Artykuły

‘EDICTUM DOMITIANI DE PRIVILEGIIS VETERANORUM’. EDYKT CESARZA DOMICJANA O PRZYWILEJACH WETERANÓW PDF
Adam Świętoń, Konrad Tadajczyk 5-21
RZYMSKA DYSCYPLINA WOJSKOWA W UJĘCIU NICCOLÒ MACHIAVELLEGO PDF
Michał Norbert Faszcza 23-41
O ZAGINIONEJ SPUŚCIźNIE NAUKOWEJ IGNACEGO DANIŁOWICZA PDF
Sławomir Godek 43-78
DOPUSZCZALNOŚć WIELOŚCI MIEJSC ZAMIESZKANIA W PRAWIE NIEMIECKIM. WZORCE HISTORYCZNE PDF
Aldona Rita Jurewicz 79-106
WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W ZAKRESIE METOD WYZNACZANIA PRAWA WŁAŚCIWEGO DLA MAŁŻEŃSKICH STOSUNKÓW MAJĄTKOWYCH PDF
Łukasz Żarnowiec 107-129
HIPOTEKA PRZYMUSOWA JAKO FORMA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PDF
Aneta Makowiec 131-154
WPŁYW DYREKTYW I ROZPORZĄDZEŃ UNII EUROPEJSKIEJ NA POLSKIE PRAWO PODATKOWE PDF
Rafał Bernat 155-170
OŚWIADCZENIA ‘PRO FUTURO’ ‒ DYLEMATY PRAWNE PDF
Jolanta Pacian 171-181

Artykuły recenzyjne

O ZNACZENIU BADAŃ NAD POSPOLITYM RUSZENIEM W CZASACH I RZECZYPOSPOLITEJ. (Na marginesie książki Karola Łopateckiego „Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku)”, Białystok 2013, s. 660) PDF
Przemysław Gawron 183-210

Monumenta aere perenniora

USTAWA JULIJSKA O KARANIU ZA CUDZOŁÓSTWA 5 TYTUŁ 48 KSIęGI DIGESTÓW. TEKST – TŁUMACZENIE – KOMENTARZ PDF
Dorota Stolarek 211-227

Recenzje

Dobromiła Nowicka, Zniesławienie w prawie rzymskim, Wrocław 2013, (Uniwersytet Wrocławski, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, ss. 334). PDF
Marek Kuryłowicz 229-236