Vol 13, Nr 2 (2013)

Spis treści

Artykuły

‘DEDUCTIO IN DOMUM MARITI’ A ZAWARCIE ‘IUSTUM MATRIMONIUM’ PDF
Zuzanna Benincasa 7-25
‘AERARIUM’ I PRZECHOWYWANIE AKTÓW PRAWNYCH PDF
Elżbieta Loska 27-43
‘EDICTUM CLAUDII DE CIVITATE VOLUBILITANORUM’ PDF
Aldona Rita Jurewicz, Konrad Tomasz Tadajczyk 45-58
UZNANIE OJCOSTWA W TOKU PROCESU O USTALENIE OJCOSTWA PRZEZ MĘŻCZYZNĘ BĘDĄCEGO STRONĄ W TYM POSTĘPOWANIU PDF
Wanda Stojanowska, Paulina Wypierowska 59-75
O ZASADNOŚCI UNORMOWANIA W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH KONSTRUKCJI NADUŻYCIA FORMY SPÓŁKI PDF
Krystian Frelek 77-99
GRANICE UPRAWNIEŃ KIEROWNICZYCH PRACODAWCY W STOSUNKU PRACY PDF
Tomasz Duraj 101-130
OPINIOWANIE PRZEZ BIEGŁEGO Z ZAKRESU SLANGU NARKOTYKOWEGO I PRZESTĘPCZOŚCI NARKOTYKOWEJ NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH UZYSKANYCH W WYNIKU PODSŁUCHU TELEFONICZNEGO PDF
Rafał Teluk 131-148
PRAWO PIERWOKUPU A SĄDOWY PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW PDF
Grzegorz Jędrejek 149-174
ZBIEG EGZEKUCJI SĄDOWEJ I ADMINISTRACYJNEJ PDF
Kamil Miśtal 175-185
AS FAR AS THE BEDROOM… THE CENSOR’S MARK IN FAMILY MATTERS IN REPUBLICAN ROME PDF (English)
Anna Tarwacka 187-202

Disputare necesse est

FROM EQUALITY TO PRIVILEGE: THE LATE AUSTRIAN EQUAL TREATMENT BILL 2012 PDF (English)
Gudrun Kugler 203-215

Monumenta aere perenniora

O JAKICH NIEWOLNIKACH I Z JAKIEGO POWODU JURYSTA CAELIUS SABINUS NAPISAŁ, ŻE ZWYKŁO SIĘ ICH SPRZEDAWAĆ W CZAPKACH; ORAZ JACY NIEWOLNICY BYLI ZGODNIE ZE ZWYCZAJEM PRZODKÓW SPRZEDAWANI POD KORONĄ; TAKŻE CO OZNACZA SAMO „POD KORONĄ” AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 6,4 TEKST - TŁUMACZENIE - KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 217-222
USTAWA JULIJSKA O KARANIU ZA CUDZOŁÓSTWA 5 TYTUŁ 48 KSIĘGI DIGESTÓW. TEKST – TŁUMACZENIE – KOMENTARZ PDF
Dorota Stolarek 223-240

Sprawozdania

„ANTONI KOŚĆ JAKO FILOZOF PRAWA”. SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ, LUBLIN, 22 MARCA 2013 R. PDF
Tomasz Barszcz, Agata Grabowska 241-246