Vol 10, Nr 1 (2010)

Spis treści

Artykuły

IDEA „KODYFIKACJI” W KULTURZE PRAWNEJ EUROPEJSKIEGO OŚWIECENIA PDF
Katarzyna Sójka-Zielińska 7-21
RZYMSKA KONCEPCJA WŁASNOŚCI W KULTURZE PRAWNEJ EUROPY PDF
Władysław Rozwadowski 23-28
JULIAN, ULPIAN I NIETYPOWA POŻYCZKA. ZASTOSOWANIE ANALOGII W ROZWAŻANIACH PRAWNICZYCH PDF
Agnieszka Kacprzak 29-47
RYZYKO ZWIĄZANE Z PODRÓŻAMI MORSKIMI JAKO SZCZEGÓLNEGO RODZAJU WKŁAD NIEPIENIĘŻNY DO SPÓŁKI W PRAWIE RZYMSKIM PDF
Zuzanna Benincasa 49-81
TERMIN „PIRAT” W PISMACH CYCERONA – INWEKTYWA CZY COŚ WIĘCEJ? PDF
Anna Tarwacka 83-106
OCHRONA ŚWIATŁA I WIDOKU W PRAWIE RZYMSKIM I TRAKTACIE URBANISTYCZNYM JULIANA Z ASKALONU PDF
Aneta Skalec 107-127
DIDOMI POLEITEIAN ROMAION. TREŚĆ I ZAKRES NADANIA OBYWATELSTWA W CONSTITUTIO ANTONINIANA PDF
Przemysław Gumiela 129-146
PRZESŁANKI OGRANICZENIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ NA ZIEMIACH POLSKICH PDF
Iwona Długoszewska 149-171
O PRAWIE I SĄDACH W GUBERNIACH BIAŁORUSKICH W ŚWIETLE AKTÓW WŁADZ ROSYJSKICH Z 1772 ROKU PDF
Sławomir Godek 173-190
DOPUSZCZALNOŚĆ ROSZCZEŃ REGRESOWYCH INSTYTUCJI ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Z PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC POLSKIEGO UBEZPIECZYCIELA OC UBEZPIECZONEGO – ODPOWIEDZIALNEGO ZA SZKODĘ PDF
Dariusz Fuchs 191-202
LEGITYMACJA PROCESOWA UMOWNEGO ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI PDF
Grzegorz Jędrejek 203-220
PRAWO DO URLOPU OJCOWSKIEGO W POLSKIEJ REGULACJI PRAWNEJ PDF
Katarzyna Serafin 221-232
POJĘCIE „OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY” W ŚWIETLE USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY PDF
Ewa Staszewska 233-246
INTERNET – MEDIUM, PRASA CZY ŚRODOWISKO KOMUNIKACYJNE? PDF
Andrzej Adamski 247-265
A PROPOSITO DELLA RESCISSIO DELLE SENTENZE GIUDIZIARIE IN DIRITTO ROMANO: EFFETTO COSTITUTIVO O ACCERTAMENTO DICHIARATIVO DI NULLITÀ? PDF (Italiano)
Daniil Tuzov 265-274

Monumenta aere perenniora

O PRZYSPOSOBIENIACH I EMANCYPACJACH ORAZ O INNYCH SPOSOBACH USTANIA WŁADZY OJCOWSKIEJ 7 TYTUŁ 1 KSIĘGI DIGESTÓW TEKST − TŁUMACZENIE − KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 275-306
RODZINA I PRAWO W EGIPSKICH PAPIRUSACH PDF
Maciej Jońca, Paweł Szarek 307-323
CZYM JEST WNIOSEK, CZYM USTAWA, CZYM PLEBISCYT, CZYM PRZYWILEJ. AULUS GELLIUS, NOCE ATTYCKIE 10,20 TEKST − TŁUMACZENIE − KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 325-330

Recenzje

FINIS LEGIS CHRISTUS. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin pod red. ks. J. Wroceńskiego i ks. J. Krajczyńskiego, wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009, I-II, ss. 1338 PDF
Renata Kamińska 331-342
O senatorze doskonałym studia. Prace upamiętniające postać i twórczość Wawrzyńca Goślickiego (red. A. Stępkowski), wyd. Kancelaria Senatu, Warszawa 2009, ss. 227 PDF
Łukasz Marzec 343-352

Sprawozdania

XII Colloquio dei Romanisti dell’Europa Centro Orientale e dell’Asia, Irkuck 14-16 października 2009 roku PDF
Anna Tarwacka 353-354
III Seminario di Studi ‘Tradizione Repubblicana Romana’‘GIURAMENTO DELLA PLEBE AL MONTESACRO’ Rzym 15-17 grudnia 2009 PDF
Anna Tarwacka 354-355

In memoriam

Tomasz Dybowski (1923-2009) PDF
Jan Zabłocki 357-359
Andrzej Kremer (1961-2010) PDF
Jan Zabłocki 359-361