Data publikacji : 2018-08-29

Przestępstwo samouwolnienia się Uwagi na tle orzeczeń Sądu Najwyższego o sygn I KZP 11/16 oraz I KZP 3/17

Jan KluzaDział: Artykuły

Abstrakt

Problematyka przedstawiona w artykule dotyczy kwestii odpowiedzialności karnej skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego, który w okresie jej odbywania oddala się samowolnie z miejsca jej wykonywania lub też w inny sposób dokonuje obejścia zabezpieczeń. W związku z tym powstało zagadnienie prawne, które zostało przedstawione Sądowi Najwyższemu i które dotyczyło możliwości kwalifikowania takiego zachowania z art. 242 § 1 k.k. przewidującego odpowiedzialność karną za przestępstwo tzw. samouwolnienia się. W wyroku SN stanął na stanowisku, że co do zasady taka kwalifikacja prawna czynu sprawcy jest dopuszczalna, z czym jednakże nie można się zgodzić, ponieważ pojęcie „uwolnienia się od pozbawienia wolności” na gruncie art. 242 § 1 k.k. wykładać należy wąsko, tzn. obejmuje ono jedynie sytuacje faktycznego pozbawienia wolności. Tymczasem stosowanie dozoru elektronicznego stoi w sprzeczności z tak określonym pozbawieniem wolności.

Słowa kluczowe

dozór elektroniczny ; samouwolnienie się ; znamiona czynu zabronionego.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Kluza, J. (2018). Przestępstwo samouwolnienia się Uwagi na tle orzeczeń Sądu Najwyższego o sygn I KZP 11/16 oraz I KZP 3/17. Zeszyty Prawnicze, 18(2), 141-154. https://doi.org/10.21697/zp.2018.18.2.06

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Autorzy proszeni są o podpisanie umowy o publikację artykułu naukowego oraz przeniesienie praw autorskich. 

Umowa

Oświadczenie autora


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie