Vol 11, Nr 3 (2011)

Spis treści

Artykuły

W IMIĘ WSPÓLNYCH WARTOŚCI. ŚWIĘTEJ PAMIĘCI PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO (1949-2010) PDF
Jan Zabłocki 9-12
OD DEMOKRACJI PRZEDSTAWICIELSKIEJ DO DEMOKRACJI PRAWNICZEJ: KONSTYTUCJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH A EWOLUCJA USTROJOWA PAŃSTWA PDF
Zbigniew Lewicki 13-32
ZNACZENIE KONSTYTUCJI TURECKIEJ Z 1961 ROKU DLA ROZWOJU IDEI PAŃSTWA PRAWNEGO W TURCJI PDF
Andrzej Adamczyk 33-61
SKUTKI OPRÓŻNIENIA URZĘDU PREZYDENTA W POLSKICH KONSTYTUCJACH XX WIEKU PDF
Piotr Bielarczyk 63-74
LEGALNOŚĆ ŁADU JAŁTAŃSKO-POCZDAMSKIEGO Z PUNKTU WIDZENIA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO PDF
Krzysztof Czubocha 75-93
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RP Z 19 STYCZNIA 1928 R. O ORGANIZACJI I ZAKRESIE DZIAŁANIA WŁADZ ADMINISTRACJI OGÓLNEJ – PRZEŁOM W BUDOWIE USTROJU ADMINISTRACYJNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO DOBY MIĘDZYWOJENNEJ PDF
Michał Gałędek 95-123
EWOLUCJA PRAWA OCHRONY GRANIC POLSKI W XX-XXI WIEKU PDF
Lech Grochowski 125-150
USTRÓJ I SPOŁECZEŃSTWO GALIJSKIE W ŚWIETLE ‘DE BELLO GALLICO’ CEZARA PDF
Łukasz Jan Korporowicz 151-165
NIEZREALIZOWANA KODYFIKACJA PRAWA ŁUŻYCKIEGO NA ŚLĄSKU W POŁOWIE XIX STULECIA PDF
Tomasz Kruszewski 167-180
ROLA REFERENDUMW TRANSFORMACJACH USTROJOWYCH PDF
Przemysław Krzywoszyński 181-199
GENEZA I PROFIL CZECHOSŁOWACKIEGO PRAWA WYZNANIOWEGO I REPUBLIKI W LATACH 1918-1938 PDF
Paweł A. Leszczyński 201-219
MIĘDZY KONIECZNOŚCIĄ A MOŻLIWOŚCIAMI – PRZEKSZTAŁCENIA W RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH W OKRESIE TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W POLSCE; ASPEKTY ORGANIZACYJNO-PRAWNE PDF
Piotr Majer 221-242
PRAWNE GWARANCJE REALIZACJI ZASADY ROZDZIAŁU KOŚCIOŁA OD PAŃSTWA W XVII-WIECZNYM MARYLANDZIE PDF
Piotr Michalik 243-264
ROLA I MIEJSCE ADMINISTRACJI SPRAW WEWNĘTRZNYCH W SYSTEMIE WŁADZY PAŃSTWOWEJ II RZECZYPOSPOLITEJ PDF
Andrzej Misiuk 265-285
MIĘDZYNARODOWE KOMISJE BADAWCZE W NOWOCZESNYM SYSTEMIE POKOJOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH PDF
Zbigniew B. Rudnicki 287-312
PRZEMIANY STRUKTURALNE WŁADZ LOKALNYCH W POLSCE W II POŁOWIE XX WIEKU PDF
Edyta Sokalska 313-333
UWAGI DO WYKŁADNI ART. 19 UST. 1 USTAWY O KINEMATOGRAFII PDF
Mariusz Stanik 335-345
OD DEKRETU Z 24 KWIETNIA 1952 R. O ZNIESIENIU FUNDACJI DO USTAWY Z 6 KWIETNIA 1984 R. O FUNDACJACH. PRZEŁOM CZY KONTYNUACJA? RZECZ O FUNKCJONOWANIU WYZNANIOWYCH FUNDACJI DOBROCZYNNYCH W PRL PDF
Andrzej Szymański 347-381
SYSTEM PODATKÓW BEZPOŚREDNICH POLSKI MIĘDZYWOJENNEJ W PIERWSZYCH LATACH POLSKI LUDOWEJ PDF
Andrzej Witkowski 383-426

Monumenta aere perenniora

O URZĘDZIE KWESTORA 13 TYTUŁ 1 KSIĘGI DIGESTÓW. TEKST − TŁUMACZENIE − KOMENTARZ PDF
Anna Tarwacka 427-432